UNICEF

Koliko su djeca iz ranjivih skupina uključena u donošenje odluka koje utječu na njihov život?

30.11.2022 u 16:53

Bionic
Reading

UNICEF predstavio rezultate Studije o participaciji djece iz ranjivih skupina u Hrvatskoj

Ured UNICEF-a za Hrvatsku predstavio je danas rezultate opsežne studije o tome koliko su djeca iz ranjivih skupina uključena u donošenje odluka koje utječu na njihov život. Važan cilj ovog projekta je promicanje ideje da je glas i mišljenje sve djece jednako važno i da je participacija pravo sve djece, a istovremeno i put prema ostvarivanju svih drugih prava.

U pripremu studije koja se sastojala od kvantitativnog i dubinskog istraživanja uključeno je ukupno 1.774 sudionika, od čega 232 djece i 1.542 odraslih. U studiju su uključena djeca romske nacionalne manjine, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u zdravstvenom sustavu, djeca u sustavu pravosuđa, djeca izbjeglice i tražitelji azila, djeca koja žive u siromaštvu i djeca iz izoliranih područja. Evo nekih od dobivenih uvida:

 • Djeca imaju dojam da ih odrasli ne shvaćaju ozbiljno i ne doživljavaju kao važnu društvenu skupinu.
 • Djeca upozoravaju da odrasli imaju predrasude prema njima i njihovim sposobnostima (osobito prema djeci iz ranjivih skupina) te da su prema njima nepovjerljivi.
 • Djeca svoj utjecaj na donošenje odluka vide kao malen ili nikakav. Odrasli ih pitaju za mišljenje, ali to nema utjecaja na donošenje odluka.

Ocjenom 3,4 od 5 građani ocjenjuju zadovoljenost prava djece i opći položaj djece u Hrvatskoj.

 • Građani smatraju da su prava djece iz ranjivih skupina zadovoljena u znatno manjoj mjeri nego prava djece općenito.
 • Građani značajno više podržavaju prava na zaštitu i optimalan razvoj djece nego prava na samoodređenje kao što su slobodno izražavanje stavova, sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja se tiču djece, odabir škole koju će pohađati, odabir aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme, odabir vjeroispovijesti i sl.

Građani se tek djelomično slažu da su djeca općenito sposobna izražavati svoja mišljenja i donositi odluke o sebi.

 • 3 od 4 građana smatra da bi odrasli trebali uvažavati mišljenja djece i mladih u pitanjima koja ih se tiču, a četvrtina građana nije sigurna ili se ne slaže da bi se mišljenje djece trebalo uvažavati.
 • Polovina ispitanika slaže se da je većina djece sposobna izraziti svoje mišljenje o pitanjima koja ih se tiču, kada su im prezentirane adekvatne informacije.
 • 1 od 3 građana se slaže da većina djece može razumjeti pitanja koja će na njih utjecati u budućnosti i formirati vlastito mišljenje o temama od društvenog značaja.

Građani smatraju da su djeca iz ranjivih skupina manje sposobna za participaciju od ostale djece

 • Nekim skupinama djece bi građani bili spremni i ograničiti prava na participaciju (npr. djeci s teškoćama u razvoju, djeci počiniteljima kaznenih djela, djeci migrantima, djeci romske nacionalne manjine).
 • Građani misle da djeca niti iz jedne ranjive skupine ne bi trebala samostalno odlučivati o stvarima koje ih se tiču.
 • Nisu sve ranjive skupine djece u jednakom položaju - društvena solidarnost i empatija snažnije su prema djeci s teškoćama u razvoju nego prema djeci tražitelja azila ili migranata, djeci romske nacionalne manjine ili djeci s problemima u ponašanju.
 • Građani smatraju da djeca počinitelji kaznenih djela, djeca migranti, djeca Romi i djeca s teškoćama u razvoju trebaju imati manje participativnih prava. tj. djeca iz tih skupina bi trebala imati mogućnost izraziti svoje mišljenje, ali ne i aktivno sudjelovati u odlučivanju.

'Uključite nas u odluke koje se tiču života djece jer želite da se razvijemo u odgovorne članove društva i sudjelujemo u rastu i razvoju prava djece, pogotovo djece s invaliditetom. Mi smo oni koji najbolje osjećaju kako je živjeti kao djete u Hrvatskoj i naš se glas treba čuti', poručili su braća Leone i Renato Brašnić koji su na predstavljanju rezultata govorili o vlastitim iskustvima participacije kako u obitelji tako u obrazovnom sustavu iz ugla mladih s invaliditetom.

'Sva djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i utjecati na odluke koje ih se tiču. Ipak, kako nam govori Studija i djeca koja su u njoj sudjelovala, to nije uvijek tako. UNICEF dosljedno potiče i podržava institucije i pružatelje usluga da uključe smisleno sudjelovanje djece u procesima donošenja odluka ne samo kako bi osnažili djecu i doprinijeli njihovoj dobrobiti, već i osigurali da politike, programi i usluge stvarno koriste djeci, posebno najranjivijoj djeci', kazala je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

'Sva djeca, a posebno ona koja su dio ranjivih skupina zaslužuju svaku priliku i poticaj u životu. Jednako tako, zaslužuju da se njihovo mišljenje shvati ozbiljno. U Republici Hrvatskoj napravljeni su dobri pomaci u sferi dječje participacije pa je tako u niz hrvatskih zakona uvršteno pravo djeteta da bude saslušano te su uspostavljena dječja gradska i općinska vijeća kao primjeri dobrih praksi. Vlada Republike Hrvatske nastavlja s radom na području unaprjeđenja prava djece u Republici Hrvatskoj što pokazuje i donošenje Nacionalnog plana za prava djece u RH 2022. - 2026. koji će uz već postavljeni zakonodavni okvir omogućiti dobru regulaciju i zaštitu dječjih prava', istaknula je državna tajnica u Ministartsvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marija Pletikosa.

Važne poveznice:

Dječja participacija opisana iz perspektive Konvencije o pravima djeteta predstavlja proces primanja i dijeljenja informacija, u kojem se dijete pita i s njime se savjetuje o relevantnim temama, aktivno je uključeno u različite aktivnosti, kao i u postupak donošenja odluka, predlaže i provodi ideje i projekte, a sve to čini uz podršku i uvažavanje od strane važnih odraslih osoba i vršnjaka, i u skladu s vlastitim interesima i mogućnostima.

Sudjelovanje djece vodeći je princip i jedan od ključnih programskih ciljeva UNICEF-a. Prije nekoliko godina osnovani su Savjetodavni odbor za dječju participaciju i Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje koji djeluju kao zajednička tijela koja utječu na politike i programe relevantne za djecu i mlade. Mladi ambasadori UNICEF-a godinama doprinose daljnjem promicanju prava djece i adolescenata. ZABUM platforma za mlade, UPSHIFT program izgradnje vještina, Festival prava djece, Dani medijske pismenosti i druge inicijative su tu da podrže aktivno sudjelovanje djece i mladih i osiguraju da djeca, uključujući i onu koja se suočavaju s izazovnim situacijama, budu sukratori i partneri u mijenjanju svojih zajednica nabolje.