Politika zaštite privatnosti korisnika Hrvatskog Telekoma (u primjeni od 23.05.2018.)

Uvod

Hrvatski Telekom d.d., R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb (dalje: HT), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika HTa sastavni je dio naših usluga i proizvoda te važan čimbenik korisničkog iskustva.

Politikom zaštite privatnosti korisnika Hrvatskog Telekoma (dalje: Politika) svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u HT-u te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podatcima i privolama.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt HT-a.

1. Područje primjene
2. Načela obrade osobnih podataka
3. Kako prikupljamo osobne podatke
4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
6. Povezivanje osobnih podataka
7. Privola Korisnika
8. Kolačići
9. Kako štitimo osobne podatke
10. Gdje se osobni podatci obrađuju
11. Pod kojim uvjetima prosljeđujemo osobne podatke trećim osobama
12. Prava Korisnika (ispravak, brisanje, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost)
13. Kome se obratiti
14. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

 

1. Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika HT-a koje HT prikuplja, upotrebljava
ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki
podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili
neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja
izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba,
prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je
izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može
povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra
osobnim podatkom. HT primjenjuje najbolju europsku praksu anonimizacije podataka.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode HT-a koji uključuju obradu osobnih
podataka. Usluge HT-a jesu sve usluge koje pruža HT, primjerice fiksne i mobilne
komunikacijske usluge HT-a, usluga električne energije te usluge koje se pružaju u sklopu
zasebnih HT brendova (npr. Simpa, bonbon, MultiPlus mobile). Zadnje očitovanje volje
korisnika u pogledu obrade osobnih podataka primjenjuje se na sve ostale HT usluge koje
korisnik upotrebljava. Primjerice, ako korisnik pri ugovaranju mobilne usluge nije dao privolu
za primanje promidžbenih poruka trećih osoba, ali je tu privolu dao naknadno, pri ugovaranju
fiksne usluge, smatrat će se da je dao privolu za primanje promidžbenih poruka trećih osoba.
Ako je korisnik pri ugovaranju mobilne usluge dao privolu za obradu prometnih podataka, ali
je naknadno, pri ugovaranju dodatne Simpa usluge uskratio privolu za obradu prometnih
podataka, smatrat će se da nije dao privolu za obradu prometnih podataka ni za mobilnu
uslugu.

HT je u pravilu voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu važećih
propisa o zaštiti osobnih podataka.

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili upotrebljavaju usluge
HT-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za upotrebu usluga HT-a (dalje u tekstu:
Potencijalni korisnici). No uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe,
Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne
osobe. Radi izbjegavanja nejasnoća, Politika se u svakom slučaju u cijelosti primjenjuje na
djelatnike pravnih osoba korisnika HT-a kada su i ti djelatnici u ugovornom odnosu s HT-om
(npr. usluga privatnog računa pojedinog djelatnika kao dio tarife poslovnog korisnika).

 

2. Načela obrade osobnih podataka

2.1. Povjerenje

Želimo biti pouzdan partner Korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje
koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade
osobnih podataka Korisnika. To je, među ostalim, i svrha ove politike, a osobito kroz aktivnu
ulogu Korisnika u upravljanju podatcima. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom
za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje
svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podatci obrađuju.

2.2. Zakonitost i najbolja praksa

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali usto uvijek nastojimo
primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu. Primjerice, kao dio Deutsche
Telekom Grupe, primjenjujemo Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu privatnosti DT
Grupe koja su u posebnom postupku odobrile sve relevantne agencije za zaštitu osobnih
podataka u EU-u.

2.3. Ograničena svrha obrade

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne
obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije
drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

2.4. Smanjenje količine podataka

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje
određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

2.5. Obrada u neimenovanu obliku

Kad god je to moguće i opravdano, upotrebljavamo podatke u neimenovanu obliku.
Podatcima u neimenovanu obliku smatraju se prvenstveno anonimni podatci. Međutim,
uvijek kad je to moguće i opravdano, osobito zbog zaštite osobnih podataka Korisnika,
osobne podatke pseudonimiziramo, tj. posebnim ih postupcima pseudonimizacije (npr.
supstitucija, hashing itd.) „maskiramo” na način da se ne mogu povezati s pojedinim
Korisnikom bez upotrebe dodatnih informacija koje se čuvaju sigurno i odvojeno (npr.
upotreba ključa).

2.6. Cjelovitost i povjerljivost

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili
nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim
podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova
posla, a ne i drugi zaposlenici).

2.7. Kvaliteta osobnih podataka

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podatci koje
obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu
podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas Korisnik o
svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

2.8. Ograničeno vrijeme pohrane

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu
predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim
zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

 

3. Kako prikupljamo osobne podatke

HT osobne podatke (dalje: podatke) Korisnika prikuplja na tri osnovna načina:

3.1. Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na način
da nam ih oni dostave. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest podnošenje
zahtjeva za pojedinu uslugu ili proizvod, pri čemu Korisnik, ako želi upotrebljavati određenu
uslugu ili proizvod, daje podatke i dokumente koji su nužni za identifikaciju (npr. ime, prezime,
adresa, preslika dokumenata, OIB itd.). Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije HTa
s Korisnikom putem Službe za korisnike, internetskih portala i društvenih mreža, pri rješavanju
prigovora itd.

3.2. Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode
HT-a. Primjerice, upotrebom govornih usluga prikupljamo podatke o pozivanom broju, trajanju
poziva, broju poslanih SMS poruka, podatke o spajanju na internet, IP adresi, približnoj lokaciji
uređaja, vremenu komunikacije, signalizaciji i slično.

3.3. Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, primjerice, podatci iz javnog
telefonskog imenika, javno dostupnih servisa ili javno dostupne numeracije.
Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne
osnove utemeljene na zakonu.

 

4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo

Ovisno o ugovorenoj usluzi ili proizvodu, privolama Korisnika te svrsi za koju se pojedini
podatak upotrebljava, HT je ovlašten prikupljati vrste podataka Korisnika navedene u
nastavku. Pritom uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nužni za postizanje određene
zakonite svrhe. Također, na zahtjevima za pojedinu uslugu naznačeni su podatci koji su
obvezni za sklapanje ugovora, dok je davanje ostalih podataka dobrovoljno;

4.1. Ugovorni podatci

Ugovorni podatci u širem smislu uključuju tzv. matične podatke, tj. podatke koje je Korisnik
dao u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora (npr. ime i prezime, spol, datum rođenja, poštanska
adresa/instalacijska adresa, adresa priključka, dostavna adresa, kontaktni podatci). Ugovorni
podatci također uključuju i podatke o uslugama i proizvodima koje Korisnik upotrebljava ili
je upotrebljavao u HT-u (npr. Korisnik upotrebljava MaxTV uslugu i uslugu struje, vrsta
tarifnog paketa, postojanje ili nepostojanje ugovorne obveze) kao i podatke o načinu i
povijesti plaćanja usluga
HT-a (npr. iznosi dugovanja, postojanje trajnog naloga, broj
bankovnog računa, preferirani način plaćanja). Ugovorni podatci uključuju i podatke sa
specifikacije računa za uslugu
(agregirani podatci s prve stranice računa, npr. količina poziva
u mobilnoj mreži, količina poziva prema posebnim brojevima itd.), ali ne i podroban ispis
poziva (broj pozivatelja, pozvani broj, vrijeme pozivanja, trajanje poziva itd). Ugovorni
podatci osobito ne uključuju sadržaj komunikacija, podrobni ispis poziva, podatke o lokaciji s
prometnim podatcima ili bez njih kao ni prometne podatke.

4.2. Podatci o upotrebi

Podatci o upotrebi u užem smislu nastaju automatski, upotrebom pojedinih usluga i
proizvoda HT-a jer su nužni za pružanje usluge te, primjerice, uključuju: podatke o
elektroničkom komunikacijskom prometu (tzv. prometni podatci, npr. datum, vrijeme,
trajanje komunikacije, podatci o broju pozivatelja i pozivanom broju, o signalizaciji, o
približnoj lokaciji uređaja
, podatci o uređaju korisnika, roaming statusu, količini iskorištenog
podatkovnog prometa, IP adresi), mjerne i druge podatke kod usluge električne energije,
podatke o načinu upotrebe usluga te o navikama Korisnika pri upotrebi proizvoda i usluga
HT-a (npr. podatke o upotrebi samouslužnih servisa, podatke o upotrebljavanim
aplikacijama) itd. Ovi podatci ne uključuju sadržaj komunikacije Korisnika koji HT nikada ne
prikuplja.

4.3. Podatke o lokaciji bez prometnih podataka

Ovo su podatci o približnoj lokaciji mobilnog uređaja, tj. informacije o tome na koju baznu
stanicu se spojio uređaj Korisnika za vrijeme dok Korisnik aktivno ne upotrebljava uređaj pa
se ne prikupljaju podatci o upotrebi. Ovi su podatci nužni i uobičajeni za redovno
funkcioniranje mreže.

4.4. Komunikacija Korisnika s HT-om, npr. snimke razgovora Korisnika sa Službom za korisnike,
pisana ili elektronička komunikacija Korisnika s HT-om, komunikacija s HT-om na društvenim
mrežama, preferirani kanali komunikacije Korisnika s HT-om itd.

4.5. Podatke o gledanosti kao što su podaci o gledanosti MaxTV usluge, Maxtv2Go ili slično.

4.6. Podatke o Potencijalnim korisnicima

Ovi podatci uključuju matične podatke, osobito kontaktne podatke (npr. ime i prezime, eadresa),
ali i interese Potencijalnog korisnika za usluge HT-a. U pravilu, HT će zabilježiti
podatke onih Potencijalnih korisnika koji se obrate HT-u sa željom da ih HT informira i/ili im
ponudi određene proizvode i/ili usluge. Podatci o Potencijalnim korisnicima brišu se ili
anonimiziraju nakon godinu dana ili, na zahtjev Potencijalnog korisnika, ranije.

 

5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke

5.1. Izvršenje ugovora

HT podatke korisnika prikuplja i obrađuje (dalje: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja
i izvršenja ugovora između Korisnika i HT-a. To osobito uključuje upotrebu podataka radi
provjere identiteta Korisnika, platežne sposobnosti Korisnika, pružanja ugovorene usluge,
obračuna i naplate troškova, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja s Korisnikom ako je
to potrebno u vezi s pružanjem usluge, instalacije uređaja, popravljanja, rješavanja prigovora,
otklanjanja smetnji, praćenja i osiguravanja kvalitete i sigurnosti usluga i proizvoda,
korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda i usluga te drugih radnji
povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest nužnost za izvršenje ugovora Korisnika ili
poduzimanje mjera na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora. U slučaju da korisnik ne želi
pružiti podatke nužne u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, HT neće moći sklopiti ugovor i/ili
izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora.

5.2. Interne svrhe

Nadalje, HT određene podatke Korisnika upotrebljava isključivo za potrebe vlastitih
evidencija HT-a, a u svrhe zaštite legitimnih interesa Korisnika i/ili HT-a. To, primjerice,
uključuje upotrebu podataka Korisnika radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja
zloupotreba na štetu Korisnika ili HT-a, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, Korisnika,
proizvoda i usluga HT-a, kreiranja usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje
Korisnika, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške,
istraživanja i analize tržišta, optimizacije elektroničke komunikacijske mreže itd. Telefonski
razgovori korisnika i HT djelatnika mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe
unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika HT-a, rješavanja mogućih prigovora Korisnika kao i u
sigurnosne svrhe, o čemu će Korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes HT-a, osim kad su od
tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka
Korisnika i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa Korisnika ili druge fizičke osobe. Iznimka
su slučajevi navedeni u članku 7. Politike kada je pravna osnova privola. Naime, bez privole
Korisnika nikada nećemo u ove svrhe obrađivati prometne podatke Korisnika, podatke o
lokaciji uređaja bez prometnih podataka, podatke o gledanosti sadržaja te eventualne druge
podatke, osim ako je to nužno za sprječavanje zloupotreba ili optimizaciju tj. normalno
funkcioniranje elektroničke komunikacijske mreže.

5.3. Objava u javnom telefonskom imeniku

Korisnik je upoznat s time da će se nužni podatci Korisnika iz ugovora za elektroničke
komunikacijske usluge, a to su ime, prezime ili naziv, telefonski broj i adresa, objavljivati u
javnom telefonskom imeniku HT-a i drugih operatora kojima je HT zakonski dužan dostaviti te
podatke. Javni telefonski imenik dostupan je u elektroničkom i/ili tiskanom obliku i/ili putem
službe za davanje informacije o brojevima korisnika. Korisnik ima pravo zatražiti, bez
naknade, da podatci Korisnika ne budu uneseni u imenik te ima pravo na besplatne provjere i
promjene podataka u imeniku.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest poštivanje pravnih obveza HT-a
(zakonska obveza HT-a u skladu s člankom 47. Zakona o elektroničkim komunikacijama).

5.4. Izravna promidžba usluga i proizvoda

HT također može upotrebljavati sve kontaktne podatke Korisnika za slanje promidžbenih
obavijesti o svim uslugama i proizvodima HT-a putem svih kanala za promidžbu, osim ako
Korisnik ne odredi drugačije. Kako bi Korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju
njegovim željama i navikama, nužno je da HT upotrebljava određene podatke Korisnika za
izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti i ponuda za Korisnika. Korisnik se u svakom
trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju
podatci Korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe. Promidžbene obavijesti o
uslugama i proizvodima trećih osoba (partnera) HT će slati Korisniku jedino uz privolu. Lista
trećih osoba u svakom je trenutku dostupna na internetskoj stranici HT-a
www.hrvatskitelekom.hr

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes HT-a, osim kad su od
tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka
Korisnika. Iznimka su slučajevi navedeni u članku 7. Politike kada je pravna osnova privola.
Naime, bez privole Korisnika nikada nećemo u svrhe promdižbe usluga i proizvoda HT-a ili HT
partnera obrađivati prometne podatke Korisnika, podatke o lokaciji uređaja bez prometnih
podataka, podatke o gledanosti sadržaja te eventualne druge podatke.

5.5. U svrhe ispunjavanja zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, HT je nadležnim državnim
tijelima (npr. sudovima, policiji, HAKOM-u, AZOP-u itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti
pristup određenim osobnim podatcima Korisnika.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje obveza HT-a (zakonske
obveze HT-a, npr. obveza zadržavanja podataka iz članka 109. Zakona o elektroničkim
komunikacijama).

 

6. Povezivanje osobnih podataka

Osobne podatke Korisnika povezane s pojedinom uslugom ili proizvodom HT-a po potrebi
povezujemo s osobnim podatcima istog korisnika povezanima s drugim uslugama i proizvodima
HT-a, sve u prethodno navedene svrhe i poštujući usto navedene pravne osnove (5.) kako bismo
dobili točniju informaciju o potrebama i navikama Korisnika te u konačnici Korisniku mogli pružiti
optimalnu korisničku podršku, uslugu i/ili proizvod.

Osobne podatke Korisnika po potrebi obrađujemo zajedno s podatcima drugih Korisnika.
Međutim, takva se obrada u pravilu temelji na potpuno anonimnim podatcima ili izričitoj privoli
Korisnika za obradu određene vrste podataka (npr. prometnih podataka), a samo iznimno na
legitimnom interesu HT-a, i to ako su podatci pseudnomizirani.

Pri sklapanju ugovora HT, obrađujući podatke Korisnika, zaključuje o tzv. profilu korisnika s
obzirom na sposobnost Korisnika da podmiri svoje buduće obveze te shodno tome odlučuje o
sklapanju ugovora ili traženju dodatnih osiguranja plaćanja u svrhe sklapanja ugovora, sve u
skladu s posebnim propisima (5.1.).

7. Privola Korisnika

Pod privolom Korisnika smatra se dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno
izražavanje želje Korisnika kojim Korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje
pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe (tzv. opt-in). Privola se može dati
pisanim putem ili na drugi odgovarajući način. Bez privole Korisnika:

 • nikada nećemo upotrebljavati sljedeće podatke Korisnika ni u koje svrhe različite od
  samog izvršenja ugovora, tj. pružanja usluge, sprječavanja zloupotreba, normalnog
  funkcioniranja mreže ili ispunjavanja zakonske obveze HT-a, a osobito ne u svrhe
  izravne promidžbe: prometne podatke Korisnika (4.2.), podatke o lokaciji uređaja
  bez prometnih podataka
  (4.3.), podatke o gledanosti određenog sadržaja (4.5) te
  eventualne druge podatke za koje je važećim propisima ili odlukom HT-a predviđena
  privola Korisnika zbog posebne osjetljivost podatka ili načina obrade;
 • Korisniku nikada nećemo slati promidžbene poruke trećih osoba;
 • nikada nećemo obrađivati podatke Korisnika i u drugim slučajevima u kojima je po
  važećim propisima nužna privola.

Korisnik upravlja svojim očitovanjima volje u vezi s upotrebom vlastitih podataka, ovisno o
svojim potrebama i interesima. U tu svrhu omogućujemo Korisniku da u svakom trenutku na
jednostavan i besplatan način, putem različitih komunikacijskih kanala (npr. pozivom Službi za
korisnike, na online sučelju, u T-centrima itd.), može dati ili uskratiti privole.

 

8. Kolačići

Kako bismo Korisnicima i posjetiteljima pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji
sadržaj kad posjećuju naše internetske stranice HT-a ili internetske stranice naših partnera te
kako bismo kreirali usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika,
upotrebljavamo kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju
određene podatke Korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme
spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska
stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih
informacija Korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za
upotrebu kolačića. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. HT
nije odgovoran za kolačiće drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu HT-a.
Informacije o Korisniku dobivene kolačićima povezivat ćemo s drugim podatcima o Korisniku
radi boljeg upoznavanja Korisnika i pružanja boljeg Korisničkog iskustva, samo na temelju
privole.

 

9. Kako štitimo osobne podatke

Upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka Korisnika od
neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan HT-a, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge
povrede i zloupotrebe podataka u skladu s najboljom europskom praksom. Ove mjere,
među ostalim, uključuju sljedeće:

 • naše usluge i proizvodi, prije nego li ih ponudimo Korisnicima, ispunjavaju sigurnosne
  zahtjeve i zahtjeve zaštite podataka (tzv. privacy by design i security by design);
 • najbolju europsku praksu anonimizacije podataka i HT Trust centar (jedinstveno rješenje
  za proces anonimizacije Korisničkih podataka s najvišom razinom sigurnosti, skalabilnosti
  te zaštite privatnosti);
 • sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka Korisnika sa svim tzv. podizvođačima;
 • implementaciju svih mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze podatci Korisnika;
 • provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka;
 • stalnu edukaciju djelatnika;
 • postojanje posebnih organizacijskih jedinca unutar HT-a koje se bave samo zaštitom i
  sigurnošću podataka Korisnika kao i funkcije povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

 

10. Gdje se osobni podatci obrađuju

Osobne podatke Korisnika u pravilu obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih
obrađujemo i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge
koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu
državama članicama Europske unije. Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama, ali uvijek
uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni
podatci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih
klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama
(engl. EU Standard Contractual Clauses for
Processors in Third Countries)).

 

11. Pod kojim uvjetima prosljeđujemo osobne podatke trećim osobama

HT-u su podatci Korisnika iznimno važni. HT nikome nikada ne prodaje osobne podatke
Korisnika. HT ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke Korisnika ni s kojim drugim pravnim ili
fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju
zahtjeva suda);

b) ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.
izvršitelja obrade (npr. tiskanje i dostava računa, istraživanje tržišta, održavanje sustava,
provjera platežne sposobnosti, prosljeđivanje agencijama za naplatu potraživanja radi
naplate potraživanja). Važno je naglasiti da tzv. podizvođač djeluje isključivo po nalogu HT-a
te HT osigurava sve mjere zaštite podataka Korisnika kao da ove poslove obavlja sam HT.

c) ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s Korisnikom
(npr. operatorima u slučaju roaminga Korisnika u mreži drugog operatora);

d) ako je druga osoba nositelj Korisničkog ugovora za usluge koje upotrebljava Korisnik (npr.
nositelj priključka u obiteljskoj tarifi ili poslodavac kao nositelj poslovne tarife);

e) cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim
odnosima;

f) na temelju privole Korisnika.

 

12. Prava Korisnika (ispravak, brisanje, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost)

Uz aktivnu ulogu Korisnika u vezi s upravljanjem privolama, tj. pravom Korisnika da u svakom
trenutku da i povuče privolu (točke 7. i 8.), korisnik ima i sljedeće aktivne uloge, sve u skladu
sa važećim propisima:

a) pravo na prigovor: Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja
promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima HT-a (5.4). Korisnik također ima pravo
uložiti prigovor i na svaku drugu obradu podataka korisnika koji se temelje na tzv.
legitimnom interesu HT-a, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama
(5.4. i 6.) (tzv. opt-out). U tom slučaju HT neće obrađivati podatke u navedene svrhe,
osim ako je drugačije propisano zakonom.

b) pravo na neunošenje u javni imenik: Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti da
podatci Korisnika ne budu uneseni u javni telefonski imenik te će HT postupiti u skladu s
time.

c) obveza čuvanja podataka: Korisnik ima obvezu čuvati u tajnosti i s dužnom pozornosti sve
identifikacijske oznake koje mu HT dodijeli (npr. poziv na broj računa, korisničko ime,
lozinku itd.) jer se sve radnje koje se poduzmu s identifikacijskim oznakama Korisnika
smatraju radnjama samog Korisnika. Također, Korisnik je obvezan promijeniti lozinku ili
druge pristupne podatke odmah kada posumnja u neovlaštenu upotrebu tih podataka te
obavijestiti HT u slučaju sumnje na zloupotrebu identifikacijskih oznaka.

d) pravo na pristup: Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci
Korisnika te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o
svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o
predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima
upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava Korisnika, postojanju
automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te o informacijama o logici
obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se podatci
prenose u tzv. treće zemlje.

e) pravo na brisanje: Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose
na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o
zaštiti podataka.

f) pravo na ispravak: Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se
odnose na Korisnika.

g) pravo na prenosivost : Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na
Korisnika, a koje je pružio HT-u, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno
čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se
obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Ako je to
tehnički izvedivo, Korisnik ima pravo na izravan prijenos od HT-a drugom voditelju
obrade.

 

13. Kome se obratiti

Svoja prava iz članka 12. Korisnik može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem
odgovarajućeg zahtjeva Službi za korisnike HT-a na telefonski broj 0800 9000, na e-adresu
info@t.ht.hr ili poštansku adresu Hrvatski Telekom d.d., PP 526, 10002 Zagreb, ili na drugi
način koji HT omogući Korisniku, ovisno o vrsti zahtjeva.

Ako Korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim
putem službi za korisnike HT-a na e-adresu info@t.ht.hr ili poštansku adresu Hrvatski
Telekom d.d., PP 526, 10002 Zagreb.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici i/ili zaštiti osobnih podataka pri HT-u, korisnik se
može obratiti na e-adresu info@t.ht.hr ili na e-adresu povjerenika za zaštitu osobnih
podataka osobni.podaci@t.ht.hr

Također, Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

14. Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu privatnosti DT Grupe

Dodatne informacije o tome kako HT obrađuje i štiti osobne podatke Korisnika dostupne su u
Obvezujućim korporativnim pravilima za zaštitu privatnosti DT Grupe
(http://www.t.ht.hr/drustvena-odgovornost/modal-propisi-i-korporativna-pravila).

15. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

Politika stupa na snagu i na nove se Korisnike počinje primjenjivati na dan objave te je
dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima HT-a i HT partnera. O
mogućim izmjenama i dopunama Politike Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni,
uključujući i putem objave na internetskim stranicama HT-a.

U odnosu na Korisnike koji su u trenutku prve objave ove Politike postojeći Korisnici HT-a,
Politika se počinje primjenjivati po isteku 30 dana od dana objave Politike. Postojeći će
Korisnici najkasnije 30 dana prije primjene Politike pisanim putem biti obaviješteni o
donošenju nove Politike, glavnim promjenama koje Politika donosi te mjestu (internetska
stranica i/ili prodajno mjesto i/ili Služba za korisnike) na kojemu mogu dobiti više informacija,
tekst Politike te provjeriti svoja dosadašnja očitovanja volje koja je HT zabilježio u skladu s
novom Politikom. Ova očitovanja volje počet će se primjenjivati u skladu s novom Politikom
po isteku 30 dana od dana objave Politike. Korisnik svoja očitovanja volje ima pravo
promijeniti u navedenom roku od 30 dana, ali i u bilo kojem trenutku nakon toga.

Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih
podataka iz članka 12. ove Politike Korisnik ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe
o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018.