povrede prava EU-a

Hrvatska od Europske komisije dobila packe zbog radioaktivnog otpada i prava radnika

15.07.2021 u 15:30

Bionic
Reading

Hrvatska je u četvrtak, u srpanjskom paketu odluka o povredama prava EU-a dobila jednu službenu opomenu i jedno obrazloženo mišljenje

Komisija jedanput mjesečno objavljuje paket odluka o povredama kojima poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a.

Postupak započinje slanjem službene opomene, drugi korak je obrazloženo mišljenje, a treći slanje na Sud EU-a.

U četvrtak je Hrvatska, zajedno s Poljskom i Nizozemskom dobila obrazloženo mišljenje zbog neispravnog prenošenja dijelova direktive o istrošenom gorivu i radioaktivnom otpadu.

Direktiva propisuje da države članice moraju izraditi i provesti nacionalne programe za gospodarenje svim istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom nastalima na njihovu državnom području, do njihova odlaganja. Države članice bile su obvezne prenijeti direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva do 23. kolovoza 2015. godine.

Sve tri države imaju rok od dva mjeseca za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. U protivnom, slučaj može ići pred Sud EU-a.

Hrvatska je u skupini od 24 države koje su dobile službene opomene da poštuju direktivu o upućivanju radnika.

Cilj je direktive o upućivanju radnika ojačati praktičnu primjenu pravila o upućivanju radnika rješavanjem pitanja povezanih s borbom protiv prijevara i zaobilaženja pravila, pristupom informacijama i administrativnom suradnjom među državama članicama.

Komisija namjerava osigurati da se postojećim pravilima omogući nastavak upućivanja radnika na jedinstvenom tržištu bez nepotrebnih prepreka za poslodavce, uz istodobno osiguravanje prava upućenih radnika. Navedene države članice imaju dva mjeseca za poduzimanje odgovarajućih mjera, u protivnom im Komisija može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja.