izdano 2.300 preporuka

Državni ured za reviziju lani obavio 195 revizija i 94 provjere ranijih naloga

29.03.2023 u 17:48

Bionic
Reading

Državni ured za reviziju u srijedu je Hrvatskom saboru dostavio izvješće o svom radu za 2022., tijekom koje je obavio 195 revizija i 94 provjere provedbe naloga i preporuka iz prošlih revizija, kojima je ukupno obuhvaćeno 668 subjekata, uz izdanih oko 2.300 naloga i preporuka

Od tih 195 revizija, 164 se odnosi na financijske revizije, 24 na revizije usklađenosti, a sedam na revizije učinkovitosti, izvijestio je ured na briefingu za novinare.

Kada je riječ o 164 financijske revizije, kojima se provjeravaju financijski izvještaji i usklađenost poslovanja, subjektima revizije za financijske izvještaje je izraženo 66 bezuvjetnih, 94 uvjetna, jedno suzdržano i tri nepovoljna mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 82 bezuvjetna, 78 uvjetnih i tri nepovoljna mišljenja.

Državni ured za reviziju je Saboru danas dostavio i objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem je prilogu 19 pojedinačnih izvješća, objedinjeno izvješće o obavljenoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 40 pojedinačnih izvješća, objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće, kao i objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji pučkih otvorenih učilišta, s 21 pojedinačnim izvješćem.

Tu je i izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe aktivnosti iz prioritetne osi 7 - Povezanost i mobilnost, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., kao i objedinjeno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica, u čijem su prilogu 94 pojedinačna izvješća.

Iz ureda su pojasnili da objedinjena izvješća nisu zakonska obaveza, no sastavljaju se kada se završi revizija određene skupine subjekata koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost, pri čemu je Saboru već dostavljen dio pojedinačnih izvješća, koja su sada dio objedinjenih izvješća.

Uvjetna mišljenja Poreznoj upravi i za dva ministarstva

Kada je riječ o financijskim izvještajima korisnika državnog proračuna, izraženo je deset bezuvjetnih i devet uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 15 bezuvjetnih i četiri uvjetna mišljenja. Pritom, uvjetno mišljenje za financijske izvještaje za 2021. primjerice je dobila Porezna uprava, kao i dva ministarstva - mora, prometa i infrastrukture te prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pri čemu je tim ministarstvima izraženo i uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja.

"Uvjetna mišljenja o financijskim izvještajima izražena su zbog utvrđenih nepravilnosti u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja, zbog čega financijski izvještaji djelomično nisu točni, istiniti i vjerodostojni", rekli su između ostalog iz ureda.

Uvjetna mišljenja o usklađenosti poslovanja uglavnom su izražena zbog nepoštovanja propisa u području rashoda, izdataka i obveza, prihoda i potraživanja, djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja plana te javne nabave.

Pritom, iz ureda upozoravaju na sustave unutarnjih kontrola, koji u pojedinim područjima nisu zadovoljavajući, što znači da pojedini poslovni procesi nisu uređeni unutarnjim aktima, odlukama i uputama.

Gradu Zagrebu uvjetno mišljenje

Nadalje, lani je provedena financijska revizija 39 lokalnih jedinica, što je uključivalo jednu županiju, devet gradova i 29 općina, dok je za Grad Zagreb provedena revizija usklađenosti.

Pritom "odskače" općina Donja Voća iz Varaždinske županije, koja je za 2021. dobila nepovoljno mišljenje i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja.

"Općini Donja Voća izražena su nepovoljna mišljenja zbog značajnih nepravilnosti utvrđenih u svim područjima revizije - planiranju i izvršenju proračuna, računovodstvenom poslovanju, rashodima, zaduživanju i raspolaganju novčanim sredstvima te javnoj nabavi, a nepravilnosti su dijelom posljedica i neučinkovitog sustava unutarnjih kontrola", napisali su iz ureda.

Revizijom usklađenosti za 2021. Grad Zagreb je dobio uvjetno mišljenje, a neke od utvrđenih nepravilnosti se primjerice odnose i na to da u financijskim izvještajima nisu iskazana potraživanja u iznosu od 78 milijuna kuna i obveze od 43 milijuna kuna.

Između ostalog je utvrđeno i da su Zagrebačkom inovacijskom centru, trgovačkom društvu u vlasništvu grada, doznačene subvencije u iznosu od 6,5 milijuna kuna, a da prethodno nije uređeno koji će se troškovi društva financirati iz te subvencije.

Nadalje, napisali su iz ureda, za izgradnju žičare, ZET se krajem 2019. dugoročno zadužio u iznosu od 537 milijuna kuna, pri čemu je Grad bio jamac za 80 posto svih obveza po kreditu.

"Međutim, putem kapitalnih pomoći doznačenih ZET-u u 2021. u iznosu od 39,7 milijuna kuna Grad je otplaćivao dio anuiteta kredita, iz čega proizlazi da se Grad posredno zadužio na višegodišnje razdoblje", ustvrdili su iz ureda, koji je Gradu Zagrebu izdao ukupno 18 naloga i preporuka.

Kod devet pružatelja vodnih usluga utvrđeni neprihvatljivo visoki gubici vode

Nadalje, financijskom revizijom lani je bilo obuhvaćeno 21 pučko otvoreno učilište, pri čemu je za financijske izvještaje za 2021. izraženo deset bezuvjetnih i 11 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja šest bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja.

U najvećem dijelu nepravilnosti se odnose na računovodstveno poslovanje i područje javne nabave, naveli su iz ureda, dodajući da su za utvrđene nepravilnosti učilištima dali 265 naloga i preporuka.

Provedena je i revizija nad četiri neprofitne organizacije, gdje se izdvaja Športska zajednica Grada Ogulina, kojoj je izraženo nepovoljno mišljenje i o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja.

Provedena je i financijska revizija 21 trgovačkog društva u vlasništvu lokalnih jedinica, od tog njih 13 koji su isporučitelji vodnih usluga, sedam koji obavljaju komunalnu djelatnost te jedno čija je djelatnost proizvodnja kruha i drugih pekarskih proizvoda.

Pritom, o financijskim izvještajima izraženo je deset bezuvjetnih i 11 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja pet bezuvjetnih i 16 uvjetnih mišljenja.

Kao i kod drugih korisnika, najviše nepravilnosti bilo je u području računovodstvenog poslovanja, javne nabave, a između ostalih izdvaja se stavka koja se odnosi na gubitke vode.

Naime, kako se moglo čuti na briefingu, od 13 vodnih društava, kod devet su utvrđeni neprihvatljivo visoki gubici vode, pri čemu primjerice kod Vodovoda i kanalizacije Ogulin to iznosi čak 72,2 posto, Vodovoda Zadar 69,7 posto, dok je prema strateškim odrednicama države prihvatljiva razina 15 do 20 posto.

"Kasni se s provedbom pojedinih aktivnosti velikih projekata"

Predstavljeno je i izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe aktivnosti iz prioritetne osi 7 - Povezanost i mobilnost, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., odnosi se na provedbu projekata iz EU-ovih fondova u toj osi u devetogodišnjem razdoblju, koja je odabrana jer vrijednost projekata u njoj doseže oko 1,5 milijardi eura.

Revizijom obuhvaćena i tri velika projekta - nabavka 21 elektromotornog vlaka za HŽ Putnički prijevoz, Pelješki most s prilaznim cestama te projekt rekonstrukcije i nadogradnje pružne dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac, kao i sedam subjekata, između ostalog nadležna ministarstva.

"Djelomično učinkovito", ukupna je ocjena, pri čemu je revizijom, između ostalog, utvrđeno da, iako su uspostavljeni strateški, pravni i institucionalni okviri, odnosno određene su institucije i državna tijela za provedbu aktivnosti, postoje određeni nedostaci i propusti u strateškom okviru te u obavljanju funkcija i zadaća subjekata revizije, koji utječu na uspješno ostvarenje utvrđenih ciljeva.

Također, zbog nedostatka specifičnih znanja i iskustava potrebnih za provođenje određenih funkcija subjekata revizije te nedostatka administrativnih kapaciteta za obavljanje pojedinih propisanih funkcija i zadaća, u određenim slučajevima subjekti revizije oslanjaju se na usluge vanjskih stručnjaka, ustanovili su u Državnom uredu za reviziju.

Nadalje, od 118 ugovorenih projekata, utvrđeno je da je do kraja 2022. završeno 55 projekata, dio projekata je u tijeku provedbe, a za jedanaest projekata će se od Europske komisije zatražiti odobrenje za "faziranje", što znači da neće biti gotovi u predviđenom programskom razdoblju, već će se njihova provedba nastaviti u sljedećem.

Iz ureda navode da se kasni i s provedbom pojedinih aktivnosti velikih projekata obuhvaćenih revizijom, a i da je iskorištenost financijskih sredstava raspoloživih iz određenih specifičnih ciljeva slaba.

"Određeni specifični ciljevi su realizirani u vrijednosti manjoj od 15 posto raspoloživih sredstava, dok prosjek isplaćenih sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva za cijelu prioritetnu os iznosi 69,7 posto", napisali su iz ureda, napominjući da su subjektima revizije izdali 31 preporuku.