dobro je znati

Novi sustav odvoza otpada: Znate li koje obaveze moraju slijediti svi u zgradi?

17.11.2022 u 19:33

Bionic
Reading

Temeljni akt koji propisuje pravila igre u novom sustavu odvoza otpada je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba. Ona propisuje prava i obaveze građana i Čistoće

Izdvajamo ključne elemente Odluke koja propisuje obaveze (predstavnika) suvlasnika, što smiju, što ne smije i što moraju. Riječ 'predstavnik' namjerno je u zagradi jer Odluka nigdje ne propisuje njegove obaveze, no suvlasnici mu mogu dati razne ovlasti, piše zgradonacelnik.hr.

NAČIN KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA

Ako zajednički spremnik (kanta, kontejner) na istom obračunskom mjestu (zgrada, ulaz) koristi više korisnika javne usluge (suvlasnici, stanari), svaki korisnik javne usluge koji koristi zajednički spremnik dužan je postupati s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu na način koji:

 • ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje
 • ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika
 • ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • dužan se suzdržati od postupanja kojim bi uzrokovao obveze drugim korisnicima zbog zajedničkog korištenja spremnika (tu se prvenstveno misli da svojim djelovanjem ne uzrokuje kazne ostalim suvlasnicima)

Korisnici usluge koji zajednički koriste spremnik mogu se sporazumjeti o udjelima u korištenju zajedničkog spremnika ovisno o broju osoba koje žive u pojedinom kućanstvu, odnosno u slučaju pravne osobe ili obrtnika, ovisno o broju zaposlenika koji rade u toj pravnoj osobi ili obrtu.

 • To znači da, kao u slučaju kada zgrada ima samo jedan glavni vodomjer i potrošnja se obračunava po broju ukućana u kućanstvu, tako i u ovome slučaju

Korisnici usluge sporazumom mogu odrediti i drugačiji način određivanja udjela u korištenju zajedničkog spremnika.

Navedeni sporazum je valjan ako ga je potpisala većina korisnika usluga koji se nalaze na istom obračunskom mjestu.

 • +5
Otpad u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic

OBAVEZE SUVLASNIKA

Iz Članka 19. spomenute Odluke, jasno se mogu iščitati obaveze suvlasnika. U tome članku piše da suvlasnici mogu među sobom odrediti i ovlastiti osobu (suvlasnika, predstavnika suvlasnika...) koja će bez naknade ili uz sporazumom određenu naknadu skrbiti o spremnicima, piše zgradonacelnik.hr.

Te obaveze mogu se raspodijeliti u nekoliko kategorija:

ZAKLJUČAVANJE

 • da se spremnici nalaze u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima,
 • da su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba

DOSTUPNOST

 • da se primopredaja spremnika obavlja u određeni dan i okvirno vrijeme u skladu s rasporedom odvoza otpada iz Obavijesti davatelja usluge,
 • da spremnici i njihov sadržaj budu dostupni davatelju usluge prilikom primopredaje ako se nalaze u zaključanim smetlarnicima, haustorima, ograđenim dvorištima, unutar katastarske čestice nekretnine, tipiziranim boksovima ili je na bilo koji drugi način onemogućen pristup spremnicima i njihovu sadržaju od strane trećih osoba,
 • da radnici davatelja usluge nakon obavljene primopredaje spremnike vrate na njihovo mjesto;

SADRŽAJ U I OKO SPREMNIKA

 • da se vizualnim pregledom, ako je to moguće, utvrdi da sadržaj spremnika odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 • da odloženi otpad u spremniku nije sabijen čime bi se onemogućilo gravitacijsko pražnjenje,
 • da u spremnike, a osobito u spremnike za miješani komunalni otpad, nije odložen problematičan, opasni ili otpad životinjskog podrijetla,
 • da oko spremnika ne postoji razbacani otpad,
 • da se poklopci spremnika mogu uredno zatvoriti,
 • da se rukuje spremnicima na način koji ne uzrokuje njihovo oštećenje, a sve kako bi se izbjeglo izricanje ugovorne kazne;

ZAŠTITA SPREMNIKA OD TREĆIH OSOBA

 • da osobe koje nemaju pravo korištenja zajedničkog spremnika svoj otpad ne odlažu u taj spremnik,
 • da u slučaju ako se utvrdi takvo postupanje, podnose prijave davatelju usluge,
 • da prijavljuju svako nepropisno korištenje spremnika od strane bilo kojeg korisnika usluge koji zajednički koriste spremnik;

IZJAVA

 • da davatelju usluge bude vraćena popunjena izjava o načinu korištenja javne usluge,
 • da davatelj usluge bude pravovremeno obaviješten o svakoj promjeni podataka iz Izjave,
 • da budu u komunikaciji s davateljem usluge vezano za sva pitanja koja se tiču sakupljanja komunalnog otpada, posebno što se tiče edukacije i uputa davatelja usluge vezano za pravilno odvajanje i postupanje s otpadom
 • da o navedenome izvijeste druge korisnike usluga koji zajednički koriste spremnik isticanjem pisanih obavijesti i uputa u zajedničkim prostorijama da bi se korisnici usluga koji zajednički koriste spremnik mogli sporazumjeti o svim drugim pitanjima za koja smatraju da su bitna za pravilno korištenje zajedničkog spremnika.

Korisnici usluge koji zajednički koriste spremnike mogu sporazumom odrediti raspored prema kojemu će obavljati sve ili neke od navedenih poslova.

Navedeni pisani sporazum korisnici su dužni dostaviti davatelju usluge uz izjavu o korištenju javne usluge za isto obračunsko mjesto, pri čemu je dovoljno da se davatelju usluge uz sporazum dostavi samo jedna izjava o korištenju javne usluge koja se odnosi na isto obračunsko mjesto.

AKO NEMA DOGOVORA

Kada korisnici javne usluge iz kategorije korisnika kućanstvo koriste zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, tada je kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge JEDAN. Dakle, jedan stan (bez obzira koliko je ukućana) je jedan udio. U Odluci piše:

Kriterij je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja korisnika usluga na obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do trenutka dok se ne postigne sporazum korisnika o njihovim udjelima

UGOVORNA KAZNA

Korisnik usluge koji ne ispunjava svoje obveze ili ih neuredno ispuni dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu koji je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica ovim člankom opisanog postupanja:

 • najviše u iznosu od 500 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo
 • najviše u iznosu od 1.000 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo

Koje su sve ostale obaveze pročitajte OVDJE.