SKUPŠTINA KLUBA

Dinamovci pozivaju na mirni skup u srijedu

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 30.12.2010 13:02
  • Objavljeno 30.12.2010 u 13:02
Gradimir Mordej i članovi inicijative 'Zajedno za Dinamo'

Gradimir Mordej i članovi inicijative 'Zajedno za Dinamo'

Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajač / CROPIX

Građanska inicijativa Zajedno za Dinamo organizira mirni skup pod zapadnom maksimirskom tribinom s početkom u srijedu u 18 sati. Tada će u klupskim prostorijama početi sjednica Skupštine kojoj predstavnici spomenute inicijative, kao članovi kluba, žele prisustvovati. Poziv i zahtjeve prenosimo u cijelosti

Pozi­vamo sve dina­movce da nam se u sri­jedu, 22. pro­sinca 2010. u 18 sati pri­druže na mir­nom pro­s­vjedu ispred zapadne tri­bine sta­di­ona Mak­si­mir povo­dom odr­ža­va­nja Skup­štine NK Dinama. U medi­jima se ovih dana moglo pro­či­tati kako će Dinamo u imenu dobiti pre­fiks 'gra­đan­ski' kako bi se istak­nuo dio tra­di­cije kluba. Naža­lost, taj pre­fiks nikako se ne uklapa u današ­nje sta­nje kluba jer današ­nji NK Dinamo nije nimalo gra­đan­ski, već je talac nekul­ture i samo­vo­lje jed­nog čovjeka i nje­gove obi­te­lji koji su de facto pri­va­ti­zi­rali klub i nikome ne polažu račune.

Izvr­šni dopred­sjed­nik već godi­nama obma­njuje jav­nost svo­jim obe­ća­njima i nači­nom na koji uprav­lja klu­bom. Iz godine u godinu se ponav­ljaju jedne te iste priče kojih smo već siti. Koliko je klubu stalo do navi­jača, naj­bo­lje poka­zuje igno­rant­ski stav i aro­gan­cija u odnosu na dobronamjerne zamjerke članova koje smo prije tri­de­set dana dos­ta­vili klubu. Zbog toga smo bili pri­mo­rani obra­titi se nad­lež­nim tije­lima (Gradu Zagrebu i MZOŠ-u) i zah­ti­je­vati ins­pek­cij­ski nad­zor nad NK Dina­mom radi ukla­nja­nja nezakonitosti.

Izvr­šni dopred­sjed­nik kluba, g. Zdravko Mamić i dalje se nalazi u sukobu inte­resa jer po Zakonu o sportu visoki duž­nos­nici kluba ne smiju voditi pri­vatne mena­džer­ske agen­cije niti članovi nji­ho­vih obi­te­lji (č. 27. i 34. st. 3 Z. o športu). Naj­s­vje­žiji pri­mjer je hitna akcija pro­daje Šime Vrsaljka kojem je i dalje mena­džer Mario Mamić. Iako je nje­gov otac javno govo­rio suprotno i na taj način ponovno obma­nji­vao i lagao Dina­mov navi­jački puk, ali i priz­nao da svjesno krši zakon RH.

Članovi kluba ne mogu demo­krat­ski izra­ziti svoju volju i biti demo­krat­ski zas­tu­pani, što zakon pro­pi­suje kao pri­silni pro­pis (Zako­nom o udrugama, čl. 6. st. 1, 3.). U NK Dinamo krši se zakon­sko pravo članova (Z. o udru­gama čl. 9, st. 2) i sta­tu­tarno pravo (čl. 13), na oba­viješte­nost o finan­ci­jama kluba, nje­go­vom radu i poslovanju.

Tra­žimo da skup­ština NK Dinamo na sjed­nici 22. prosinca 2010:

- zaduži Izvr­šni odbor i druga nad­ležna tijela kluba za ispra­vak onih neza­ko­ni­tosti i nepra­vil­nosti, posebno:

1. raz­ri­je­šiti članove uprave, skup­štine i druge članove tijela koji ne mogu po zakonu obna­šati služ­bene funk­cije u klubu

2. da se osi­gura zako­nima i sta­tu­tom pro­pi­sana jav­nost rada kluba, pravo članova na oba­vi­je­šte­nost o radu i pos­lo­va­nju, posebno dos­tup­nost finan­cij­skih izvješća i sve ostale zako­ni­tosti koje se odmah mogu provesti

3. odluči o otva­ra­nju javne ras­prave među člano­vima kluba i povje­re­ni­cima o novom sta­tutu i pozove na pod­no­še­nje pri­jed­loga Sta­tuta, koji će odra­ža­vati i ispu­nja­vati zakon­ske zah­tjeve za demo­krat­sko ostva­ri­va­nje volje svih članova kluba, jav­nost i tran­s­pa­rent­nost rada i finan­cija, detaljnu odgo­vor­nost i sank­cije za članove tijela kluba i ispra­viti sve neza­ko­ni­tosti nave­dene u zah­tjevu koji su članovi tra­žili od kluba pod­ne­skom 8. stu­de­noga 2010.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi