Dr­ža­vnood­vje­tništvo istra­žu­je ko­ru­pci­ju na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji,po­tvr­dio je ju­čer za Ju­tar­nji gla­vni dr­ža­vni od­vje­tnikMla­den Ba­jić. Ia­ko Ba­jić ni­je že­lio re­ći kon­kre­tno o ko­jimslu­ča­je­vi­ma je ri­ječ, rekao je da je pre­ksi­noć kon­ta­kti­raovr­h HTV-a u svezi s naj­no­vi­jim slu­ča­jem ko­ru­pci­je.

'Na HTV-u od ra­ni­je vršimo izvi­de o ne­kim dru­gim pri­ja­va­ma i slu­ča­je­vi­ma' re­kao je Ba­jić.

Na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji već ne­ko­li­ko da­na vla­da pa­ni­ka. Izja­va gra­do­na­čel­ni­ka Sla­von­skog Bro­da Mir­ka Du­spa­re ko­jom je ja­vno re­kao ka­ko je pre­ko za­gre­ba­čke agen­ci­je Mo­i­re PR pla­tio go­sto­va­nje u emi­si­ja­ma In­for­ma­ti­vnog pro­gra­ma, 'Bri­sa­nom pro­sto­ru' i 'Otvo­re­nom', do­slo­vno je na HTV-u otvo­ri­la 'Pan­do­ri­nu ­kutiju'. Na­kon du­go­go­diš­njih spe­ku­la­ci­ja i su­mnji o ko­ru­pci­ji naja­vnoj te­le­vi­zi­ji, ri­ječ je o pr­vom slu­ča­ju iza ko­jeg sto­jedo­ku­men­ti. Du­spa­ra je ju­čer ­stao iza svo­jih ri­je­či te jeno­vi­na­ri­ma na izvan­re­dnoj kon­fe­ren­ci­ji po­di­je­lio ko­pi­jespor­nog ugo­vo­ra, prenosi Jutarnji list.

Javna tajna

Za dva go­sto­va­nja na HTV-u Du­spa­ra je iz pro­ra­ču­na Sla­von­skog Bro­da iz­dvo­jio nešto više od 50 ti­su­ća ku­na štoje oko 25 ti­su­ća ku­na po emi­si­ji. Ka­ko do­zna­je­mo od dvasu­go­vor­ni­ka s HTV-a, naj­više su­mnji da je po­tre­bno pla­ti­tika­ko bi­ste go­sto­va­li ­pred ka­me­ra­ma HTV-a, ve­že se uzsa­dašnje emi­si­je 'Otvo­re­no', 'Bri­sa­ni pro­stor' i 'Ra­dniru­čak' te za pri­jašnja 'Mo­trišta' i 'Me­ri­di­jan 16'.

'Ri­ječ o ja­vnoj taj­ni ko­ja je osta­la taj­na sa­mo za­to jergo­to­vo svi va­žni lju­di iz po­li­ti­ke i ja­vnog ži­vo­tasu­dje­lu­ju u to­me. A kad i ne­tko nešto ot­kri­je o ko­ru­pci­ji naHTV-u obi­čno se do­go­de sa­mo dvi­je stva­ri - ne­ko­li­ko se da­na otome piše, a taj ‘zviždač’ mo­že za­bo­ra­vi­ti da će ika­da višego­sto­va­ti u bi­lo ko­joj emi­si­ji ja­vne te­le­vi­zi­je' -ispri­čao je su­go­vor­nik ko­ji je već go­di­na­ma u PR po­slu.

Kao ure­dni­ke i no­vi­na­re ko­je se, među ostalima, naj­višepo­ve­zu­je s tr­go­va­njem pri­lo­ga i go­sto­va­nji­ma, našisu­go­vor­ni­ci spo­mi­nju ure­dni­ka 'Bri­sa­nog pro­sto­ra' Go­ra­na Mi­li­ća, no­vi­nar­ku Iva­nu Ši­kić, ure­dni­cu In­for­ma­ti­vnog pro­gra­ma Hlo­ver­ku No­vak Sr­zić i ure­dni­cu 'Otvo­re­nog' Di­ja­nu Ču­ljak Še­le­baj. Po­slje­dne tri za­po­sle­ni­ce HTV-a naj­više se spo­mi­nju u kon­tek­stu su­ra­dnje upra­vo pre­ko agen­ci­je Mo­i­re PR.

No­vak Sr­zić ka­že da su joj ta­kve optu­žbe ­neshvatljive.

'Me­ni je sve to sku­pa smi­ješno. Mi smo ­zbog slu­ča­ja u‘Bri­sa­nom pro­sto­ru’ po­kre­nu­li in­ter­nu istra­gu, a što se ti­čena­vo­dno na­ja­vlje­nog go­sto­va­nja u emi­si­ji ‘Otvo­re­no’,naj­va­žni­je je da se to ni­je do­go­di­lo. Ima sva­ka­kih pri­ča, ivje­ro­ja­tno nešto takvo na HTV-u po­sto­ji, odno­sno ni­je riješeno.U po­ne­dje­ljak ili uto­rak otvo­ri­t ćemo ja­vnu ra­spra­vu o to­me iHTV će kod san­kci­ja bi­ti naj­stro­ži' re­kla nam je No­vak Sr­zić.

Nje­zi­na ko­le­gi­ca Di­ja­na Ču­ljak Še­le­baj ka­že ka­koni­ka­da u ži­vo­tu ni­je uzi­ma­la pro­vi­zi­ju za go­sto­va­nje une­koj svo­joj emi­si­ji te do­da­je da do ju­čer ni­je zna­la tko je Mir­ko Du­spa­ra, gra­do­na­čel­nik Sla­von­skog Bro­da. ­Ipak, Ču­ljak Še­le­baj pri­zna­la je da na HTV-u po­sto­ji ko­ru­pci­ja teje re­kla ka­ko je naj­više po­ga­đa to što se u sva­koj pri­či okopla­ća­nja go­sto­va­nja spo­mi­nju sa­mo ona i Ho­ver­ka.

Čuljak ne želi o imenima

'Bi­la bih sre­tna ka­da bi na­dle­žne dr­ža­vne in­sti­tu­ci­jeušle u sva naša računala i usta­no­vi­le ko­ji no­vi­na­ri su­ra­đu­jus PR agen­ci­ja­ma, ko­ji no­vi­na­ri dr­že me­dia tre­nin­ge u­istim tim agen­ci­ja­ma i ko­je su to agen­ci­je ko­je su du­gi nizgo­di­na ­uspješno su­ra­đi­va­le s HTV-om i ne­kim po­li­ti­čkimstran­ka­ma. Je li nor­mal­no da za­po­sle­nik HTV-a otvo­ri svo­ju agen­ci­ju,a zatim pre­ko nje su­ra­đu­je s po­li­ti­čkim stran­ka­ma, uzi­mapro­vi­zi­ju te pri­tom i da­lje ra­di za ja­vnu te­le­vi­zi­ju Svizna­mo o ko­me je ri­ječ, no ja sad ne­ću o ime­ni­ma' re­kla jeČu­ljak Še­le­baj. Ure­dni­ca 'Otvo­re­nog' do­da­je ka­ko je većpo­ma­lo živ­ci­ra 'ka­fki­jan­ska atmo­sfe­ra korupcije' na HTV-u teda se slu­čaj Du­spa­ra naj­bo­lje mo­že opi­sa­ti ri­je­či­ma 'kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova'.

Je­dan od 'veterana' HTV-a Go­ran Mi­lić ju­čer se pak ni­je že­lio ja­vi­ti na mo­bi­tel te je odbi­jao po­zive. Ire­na Na­kić, di­re­kto­ri­ca agen­ci­je Mo­i­re PR,pre­ko ko­je je Du­spa­ra do­bio go­sto­va­nje na HTV-u i dvi­jestra­ni­ce u tje­dni­ku Glo­bus, po­tvr­di­la je da je ona po­mo­gla uto­me. Na­kić ne­gi­ra da je ona iko­me pla­ti­la za go­sto­va­nje­svojeg kli­jen­ta i ka­že da je ri­ječ o na­jo­bi­čni­joj mar­ke­tinškoj uslu­zi.

'Or­ga­ni­zi­ra­la sam dvi­je kon­fe­ren­ci­je za novinare ira­di­la sam na ­svim pri­o­pće­nji­ma ko­ja su išla iz nje­go­vaure­da ti­je­kom ta dva mje­se­ca. Ni­ka­da ni­ko­me nisam da­lani­ka­kav nov­ac, nego sam zva­la odre­đe­ne no­vi­na­re s HTV-a, No­ve TV i RTL-ai na­kon to­ga su se gra­do­na­čel­ni­ku Du­spa­ri ja­vi­li iz‘Bri­sa­nog pro­sto­ra’. Ja­vi­li su mu se jer je ri­ječ o ja­koza­ni­mlji­voj pri­či u ko­joj je tvr­tka No­vo­gra­dnja ­Grad Sla­von­ski ­Brod go­to­vo otje­ra­la u ban­krot' re­kla je Na­kić.

Suradnici PR agencije

Pod­sje­ti­mo, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ho­dni­ci­ma HTV-a kru­žio je bil­ten agen­ci­je Mo­i­rePR u ko­jem su ek­spli­ci­tno bile na­ve­de­ne emi­si­je, ure­dni­ci ino­vi­na­ri s ko­ji­ma ta agen­ci­ja su­ra­đu­je. Da je ­stvarozbilj­na tvr­di i Su­za­na Jašić, čla­ni­ca pro­gram­skog vi­je­ća HRT-a ko­ja za­htije­va da ­Uskok i ­Dorh po­kre­nu istra­gu. Jašić, ­izvršna di­re­kto­ri­ca udru­ge ­GONG,i ko­ja je već pet go­di­na u pro­gram­skom Vi­je­ću ka­že da jeti­je­kom tog ra­zdo­blja ču­la mnogo in­for­ma­ci­ja i su­mnji uko­ru­pci­ju, no da je slu­čaj Du­spa­ra pr­vi s 'papirima'.

'Ne­ću go­vo­ri­ti o ime­ni­ma, jer se uvi­jek govori o ­istimlju­di­ma i mi­slim da je svi­ma ja­sno tko su oni. Više ne mo­že bi­tiiz­vla­če­nja i tra­žim ne­ka mi se do­ka­že da ni­su kri­vi' re­kla jeJašić.