PEVEC NAJAVLJUJE

'Zbog neradne nedjelje otpuštat ćemo radnike'

pevec

pevec

Izvor: Cropix / Autor: CROPIX / Miroslav Martinić

'U ze­mljama ko­je že­le ići na­pri­jed i ho­će se ra­zvi­ja­ti, go­vo­ri­ti o za­bra­ni ra­da je loše, po­go­to­vo jer je kri­za', kaže Zdravko Pevec

Pe­vec gru­pa u če­tvr­tak u Be­o­gra­du otva­ra svoj pr­vi cen­tar u Sr­bi­ji. To je 18. po re­du cen­tar u 18 go­di­na po­slo­va­nja. Pevec gru­pa ove će go­di­ne ostva­ri­ti 450 mi­li­ju­na eu­ra pri­ho­da, a Zdrav­ko Pe­vec tvr­di ka­ko kri­zu do­če­ku­je spre­mno.

Je­ste li ima­li pro­ble­ma pri otva­ra­nju?

'Na otva­ra­nju tr­go­va­čkog cen­tra u Be­o­gra­du ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­ble­ma. Gra­dnja je tra­ja­la 11 mje­se­ci, što je du­že nego kod nas, gdje gra­di­mo če­ti­ri do pet mje­se­ci. Ova se in­ve­sti­ci­ja pro­cje­njuje na oko 40 mi­li­ju­na eu­ra. Centar je sagra­đen na 60.000 četvornih metara, a za­pošlja­vat će oko 300 dje­la­tni­ka. Že­li­mo se po­zi­ci­o­ni­ra­ti u Ba­njoj Lu­ci i Be­o­gra­du, a idu­ći cen­tar će bi­ti u No­vom Be­o­gra­du gdje ima­mo ze­mljište. Ako se eko­nom­ska kri­za smi­ri­ i ban­ke na­sta­ve pla­si­ra­ti sred­stva, na­sta­vit će­mo se širi­ti u re­gi­ju. Bez ba­na­ka je to teško.'

Osje­ćate li već kri­zu u svome po­slo­va­nju?

'Kri­za se već osje­ti u di­je­lu do­bi­va­nja kre­di­ta, no u di­je­lu pla­sma­na ro­be i skla­pa­nja no­vih ugo­vo­ra mo­žda još ne to­li­ko. Mnogo se pri­ča o kri­zi i ona se ta­ko sa­mo si­mu­li­ra i po­ten­ci­ra i na kra­ju po­sta­ne ne­mi­no­vna. Ima­li smo rat, a od to­ga ništa go­re ne mo­že bi­ti. Mi­slim da tre­ba bi­ti opti­mi­st i ne ra­di­ti pa­ni­ku i ta­ko se sa­mo još više za­ko­pa­ti. Ban­ke tre­nu­ta­čno odu­go­vla­če oko ne­kih aran­žmana, ali nam ka­žu da se str­pi­mo. Sred­sta­va za kre­di­tra­nje si­gur­no će bi­ti, ali će vje­ro­ja­tno kre­di­ti bi­ti nešto sku­plji.'

Je li Pe­vec tre­nu­tačno na vr­hun­cu svoga ra­zvo­ja?

'La­ni smo ima­li naj­ve­ći in­ve­sti­cij­ski ci­klus od 500 mi­li­ju­na ku­na u tri naša cen­tra, a ove ima­mo ve­će za­hva­te jer smo ula­ga­li u Be­o­grad, Ba­nju Lu­ku i Go­sti­var. U ovo­go­dišnje in­ve­sti­ci­je di­je­lom ula­zi i naj­ve­ći cen­tar u Bje­lo­va­ru gdje će­mo pre­se­li­ti upra­vu, a bi­t će i cen­tar za lo­gi­sti­ku ko­ji stoji više od 200 mi­li­ju­na ku­na.'

Ra­zvi­li ste tr­go­vi­nu i tran­sport, je li sada na re­du i pro­i­zvo­dnja?

'Naš ho­tel bi­t će no­si­telj ra­zvo­ja ugo­sti­telj­stva u svim cen­tri­ma. Da­nas ima­mo već 550 vo­znih je­di­ni­ca i zasad smo sta­li upra­vo zbog kri­ze. Gra­di­mo no­ve cen­tre, pa smo re­gi­stri­ra­li po­du­ze­će za gra­di­telj­stvo iz ko­jeg će kre­nu­ti pro­i­zvo­dnja be­ton­skih i če­li­čnih ele­me­na­ta za naše cen­tre, ali i za dru­ge. Već 60 po­sto tran­spor­ta da­je­mo uslu­žno. Ku­pi­li smo i ze­mljište za pro­i­zvo­dnu ha­lu, a ra­zmišlja­li smo o pro­i­zvo­dnji pla­sti­čne i dr­ve­ne sto­la­ri­je.'

Plan vam je ove go­di­ne ostva­ri­ti 450 mi­li­ju­na eu­ra, je­ste li u 18 go­di­na ostva­rili svoj san?

'Taj plan se re­a­li­zi­ra, a plan za idu­ću go­di­nu ni­smo još za­cr­ta­li. Bi­li bismo ja­ko za­do­volj­ni da idu­će go­di­ne ra­ste­mo de­set po­sto. Ve­li­ke su to ob­ve­ze i opte­re­će­nje jer ra­ste­mo, a to tra­ži stal­ni an­ga­žman. Ovo nam je 18. cen­tar u 18 go­di­na. U pla­nu je oko de­set no­vih lo­ka­ci­ja.'

Za­pošlja­va­te 4000 lju­di, a sin­di­ka­ti vas optu­žu­ju za loš odnos pre­ma ra­dni­ci­ma?

'Ovo pi­ta­nje mi ni­tko ni­je po­sta­vio za­dnjih go­di­nu da­na. Pe­vec je i u tom se­gmen­tu mnogo uzna­pre­do­vao, a stal­no smo na uda­ru. Ako je prije i bi­lo ne­kih pro­pu­sta, mi smo ih ot­klo­ni­li. Da­nas su ra­dni­ci za­do­volj­ni i, što je naj­bi­tni­je, pla­će uvi­jek sti­žu na vri­je­me. Pro­sje­čna pla­ća kod nas je 5800 ku­na bru­to. Mi smo ipak tr­go­vi­na, a ma­lo ih je u tr­go­vi­ni ko­ji ima­ju bo­lje pla­će.'

Ho­će­te li otpušta­ti ra­dni­ke zbog kri­ze?

'Ši­ri­mo se i namjeravamo otva­ra­ti no­va ra­dna mje­sta. Vla­da će vući po­te­ze nakon kojih će au­to­mat­ski kod svih tr­go­va­ca do­ći do otpušta­nja - a to je za­bra­na ra­da ne­dje­ljom. U ze­mljama ko­je že­le ići na­pri­jed i ho­će se ra­zvi­ja­ti, go­vo­ri­ti o za­bra­ni ra­da je loše, po­go­to­vo jer je kri­za. Svi će se tr­gov­ci pri­la­go­di­ti za­ko­nu, zbog če­ga će odre­đe­ni broj lju­di, oko 20-ak po cen­tru, bi­ti višak. Na­sta­t će pro­blem. Bi­li bismo naj­sre­tni­ji ka­da bismo mo­gli ima­ti je­dno­kra­tno ra­dno vri­je­me, ali bismo ta­da tre­ba­li ima­ti još 18 cen­ta­ra da bi za­dr­ža­li sve za­po­sle­ne. Kad do­đe vri­je­me za to, ana­li­zi­ra­t će­mo sta­nje.'

Po­kušava­ju li tr­gov­ci pro­mije­ni­ti odlu­ku Vla­de?

'U Vla­di bi mo­ra­li bi­ti lju­di iz go­spo­dar­stva. Da su za­ra­đi­va­li ovaj kruh, on­da bi zna­li što tre­ba uči­ni­ti. Vo­lio bih da ne­tko utvrdi ko­li­ki je broj lju­di koji da­nas ra­de ne­dje­ljom u Hr­vat­skoj. Dr­ža­vi su do­stu­pni po­da­ci o našem pro­me­tu. Od ne­dje­lje je­di­no nam je bo­lja su­bo­ta, ali to ni­ko­­ga ne za­ni­ma. Ako kod nas tr­go­vi­ne ne­ budu ra­di­le vi­ken­dom, lju­di će odla­zi­ti u sho­pping u su­sje­dne ze­mlje.'

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi