RIZIČNA INVESTICIJA

Za kamenjar kod Pelješkog mosta 40 mil eura

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 23.03.2009 09:43
  • Objavljeno 23.03.2009 u 09:43
pelješki most

pelješki most

Izvor: Cropix / Autor: CROPIX / Vojko Bašić

U Hr­vat­skoj ne­po­zna­ti Co­or­po­ra­tie Emac Illyrian Land Fond (CEILF) iz Ni­zo­zem­ske u ožuj­ku 2007. ku­pio je pet mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra ze­mljišta na po­lu­o­to­ku Pe­lješcu, za što se tro­ji­ci vla­sni­ka ob­ve­zao ispla­ti­ti oko 40 mi­li­ju­na eu­ra

Ne­po­sre­dno na­kon po­tpi­si­va­nja ugo­vo­ra vla­sni­ci su do­bi­li 1,2 mi­li­ju­na eu­ra avan­sa, a pr­va ra­ta od 20 mi­li­ju­na eu­ra u go­to­vi­ni ispla­će­na im je pri­je go­di­nu da­na, piše Jutarnji list. Po­če­tkom tra­vnja pred­sta­vni­ci Fon­da upla­tit će im i osta­tak nov­ca.

Pre­ma po­da­ci­ma Tr­go­va­čkog su­da RH, kao pred­sta­vnik fon­da Emac u Hr­vat­skoj je re­gi­stri­ran ina­če ni­zo­zem­ski od­vje­tnik spe­ci­ja­li­zi­ran za vo­đe­nje off-sho­re tvr­tki.

Ju­tar­nji list je došao do po­da­ta­ka i iz ni­zo­zem­skog sud­skog re­gi­stra pre­ma ko­ji­ma je sve do 2008. go­di­ne je­dan od par­tne­ra u Fon­du bio i Ma­tjaž Prin­čič, član Upra­ve Kme­čke dru­žbe, naj­ve­ćeg slo­ven­skog in­ve­sti­cij­skog fon­da či­ji je vla­snik Ma­tjaž Gan­tar bio vr­lo bli­zak ne­ka­dašnjem slo­ven­skom pre­mi­je­ru Ja­ne­zu Janši.

Par­ce­le na Pe­lješcu ko­je je 2007. ku­pio CE­ILF ni­su u gra­đe­vin­skoj zo­ni, na­la­ze se u opći­ni Du­ba Ston­ska, a od mo­ra su uda­lje­ne oko 350 me­ta­ra. Ia­ko za taj dio po­lu­o­to­ka Pe­lješca još ne­ma ur­ba­ni­sti­čkog pla­na, pred­sta­vni­ci Fon­da su kva­drat ka­me­nja­ra i dra­če u Du­bi Ston­skoj pla­ti­li po ci­je­ni od 8,20 eu­ra.

Pri­je tri go­di­ne, ka­da je osno­van CE­ILF, ide­ja o gra­dnji Pe­lješkog mo­sta bi­la je tek u za­če­tku, još ni­je bi­lo na­zna­ka bu­du­će in­fra­stru­ktu­re, kao ni go­to­vih pro­je­ka­ta žu­pa­nij­skih i pri­stu­pnih ce­sta, od ko­jih je­dna, ka­ko do­zna­je­mo, pro­la­zi upra­vo kroz Du­bu Ston­sku. Pred­sta­vni­ci Illyrian Land Fon­da, da­kle, još 2006. odlu­či­li su ri­ski­ra­ti s je­dnom od naj­ve­ćih gre­en­fi­eld in­ve­sti­ci­ja u Hr­vat­skoj.

Ra­di uspo­re­dbe, ho­tel­ski kom­pleks Sun­ča­ni Hvar na oto­ku Hva­ru, na ono­do­bnom sta­bil­nom tr­žištu ne­kre­tni­na, koštao je tek nešto više od ula­ga­nja u “gra­be” i “pašnja­ke” na ne­a­tra­kti­vnom di­je­lu Pe­lješca.

Pred­sta­vnik in­ve­sti­to­ra, du­bro­va­čki po­du­ze­tnik Te­o­do­rin­ko Ren­co Pe­co­tić, po­tvr­dio je da Co­or­po­ra­tie Emac Illyrian Land Fond sa sje­dištem u Am­ster­da­mu tre­nu­tno po­sje­du­je pri­bli­žno pet mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra ze­mljišta na po­lu­o­to­ku Pe­lješcu. Ri­ječ je o, bez prem­ca, naj­ve­ćoj površini ze­mljišta na Pe­lješcu ko­ja je u po­slje­dnjih sto­ti­njak go­di­na pro­mi­je­ni­la vla­sni­ka i je­dnoj od naj­ve­ćih in­ve­sti­ci­ja u ne­kre­tni­ne na po­dru­čju Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

Pre­ma ri­je­či­ma Te­o­do­rin­ka Ren­ca Pe­co­ti­ća, pro­jekt Du­ba Ston­ska du­go­ro­čno je ispla­ni­ran još 2006. go­di­ne, ka­da je Emac Illyrian Fond osno­van, a ri­ječ je o gra­dnji ek­sklu­zi­vnog apar­tman­skog kom­ple­ksa s lu­ksu­znim ho­te­lom za ino­ze­mne go­ste.

Ren­co Pe­co­tić sma­tra da ula­ga­nje ne­će bi­ti ugro­že­no re­ce­si­jom i ra­stom vri­je­dno­sti ka­pi­ta­la bu­du­ći da je ri­ječ o go­to­vin­skoj in­ve­sti­ci­ji, bez fi­du­ci­jal­nih kre­di­ta.

To se mo­že vi­dje­ti i u ka­ta­star­skom izva­tku jer na ku­plje­nim če­sti­ca­ma ze­mljišta ne­ma hi­po­te­ke. Pe­co­tić na­po­mi­nje da in­ve­sti­ci­ja ne ovi­si o gra­dnji Pe­lješkog mo­sta.No, či­nje­ni­ca je da bez tog mo­sta i no­vih žu­pa­nij­skih ce­sta, či­ja je gra­dnja upra­vo po­če­la i od ko­jih će je­dna pro­ći baš kroz opći­nu Du­ba Ston­ska, teško mo­že za­mi­sli­ti in­fra­stru­ktu­ra za bu­du­ći tu­ri­sti­čki kom­pleks, po­go­to­vo onaj na­mi­je­njen pre­sti­žnim go­sti­ma iz ino­zem­stva.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi