IP Key China

Pet godina europske podrške hrvatskim poduzećima u Kini

09.11.2022 u 13:24

Bionic
Reading

Kontinentalna Kina jedan je od trgovinskih partnera Hrvatske, a prava intelektualnog vlasništva odlučujući su čimbenik u poticanju te trgovine

IP Key China, dugogodišnji projekt koji sufinancira Europska komisija, a provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), pružio je znatnu podršku suradnji na području intelektualnog vlasništva (IP) i u političkom dijalogu između EU-a i Kine, uključujući stvaranje jednakih uvjeta za nositelje prava u EU-u i potporu mehanizmu dijaloga između EU-a i Kine.

Europa izvozi tehnologiju te znanje i vještine, ali ako nisu zaštićeni, poduzeća iz EU-a mogu postati žrtve raznih povreda prava intelektualnog vlasništva. Zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva veliki su izazov za poduzeća u EU-u koja se žele proširiti na nova tržišta.

U 2021. godini, s izvozom u iznosu od 88,8 milijuna EUR, Hrvatska je trgovala uglavnom sirovim materijalima za 43,4 milijuna EUR (49 % izvoza u Kinu), strojevima i transportnom opremom za 21,1 milijun EUR (24 % izvoza u Kinu) te raznim gotovim proizvodima - za 8,7 milijuna EUR (10 % izvoza u Kinu).

Dana 1. siječnja 2020. na snazi je bilo 1,6 milijuna registracija žigova Europske unije (EUTM), koje sadrže više od 4,4 milijuna povezanih razreda proizvoda i usluga, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 5,6 % (2010. – 2019.). Većina prijava žigova Europske unije i dalje dolazi iz EU-a, s prosječnim udjelom od 68,3 % ukupnih prijava. Njemačka je prednjačila kao zemlja s najviše prijava u EU-u i svijetu, a slijede ju druga velika gospodarstva EU-a kao što su Italija, Španjolska i Francuska. Informacije o Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Pregledavajući postignuća EUIPO-a u ovoj prvoj fazi, izvršni direktor EUIPO-a Christian Archambeau rekao je:

„Tijekom proteklih pet godina, projekt IP Key China bio je na strani poduzetnika, malih i srednjih poduzeća, istraživača i kreativnih mislilaca kako bi zaštitio intelektualnu imovinu koja osigurava budućnost njihova poslovanja u Kini. Radujemo se što ćemo nastaviti igrati važnu ulogu u jačanju mehanizma dijaloga o intelektualnom vlasništvu, ključnog aspekta za bolju transparentnost i predvidivost sustava intelektualnog vlasništva.“

Projekt je nadopunio Dijalošku i radnu skupinu EU-a i Kine za intelektualno vlasništvu, kojom koordiniraju EU i Kina. U skladu s tim, te su aktivnosti učinkovito promicale interese poduzeća iz EU-a, unaprjeđujući razmjenu znanja s Kinom o tome kako riješiti specifične izazove koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva. Povodom 9. ekonomskog i trgovinskog dijaloga na visokoj razini između EU-a i Kine (HED), izvršni potpredsjednik i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis istaknuo je:

„…važnost osiguravanja jednakih uvjeta za tvrtke iz EU-a koje posluju u Kini. EU i Kina ključni su trgovinski partneri i moramo nastaviti naš dijalog za osiguranje veće konvergencije Kine prema europskim i međunarodnim standardima u zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Postignuća

Tijekom proteklih pet godina rad projekta IP Key China bio je usmjeren na olakšavanje pristupa tvrtki, poduzeća i inovatora iz EU-a tržištu putem suradnje s kineskim vlastima, udruženjima poduzeća i drugim javnim i privatnim dionicima. Ovaj doprinos ostvaren je povećanjem razumijevanja tržišta i poboljšanjem provedbe zakonskih propisa o intelektualnom vlasništvu i sustava za provedbu intelektualnog vlasništva u Kini.

Potkrijepljene procjene kineskih propisa koje je pružio projekt IP Key China rasvjetljavaju glavne razlike tih propisa u odnosu na ekvivalentne propise o intelektualnom vlasništvu u EU-u. Analiza je obuhvatila širok raspon aspekata kao što su odgovori na krivotvorenje i piratstvo, postupci za sporove u vezi s intelektualnim vlasništvom, opća provedba intelektualnog vlasništva (uključujući provedbu prava na biljnu sortu (PVR)) i uvide na raspolaganju europskim poduzećima.

Osim toga, projekt je bio uključen u daljnju suradnju s Kinom nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma između EU-a i Kine o zaštiti stotinu europskih oznaka zemljopisnog podrijetla u Kini i stotinu kineskih oznaka zemljopisnog podrijetla u EU-u.

Projekt IP Key China također je dao značajan doprinos integraciji podataka o žigovima koje je na raspolaganje stavila Kineska nacionalna uprava za intelektualno vlasništvo (CNIPA), što je dovelo do toga da je više od 32 milijuna kineskih žigova postalo dostupno u alatu za pretraživanje i bazi podataka žigova „TMview“. Godine 2020. EUIPO i CNIPA potpisali su Sporazum o razmjeni informacija o žigovima, kojim su dogovorili međusobnu razmjenu podataka o kineskim nacionalnim žigovima i podataka o žigovima Europske unije.

Nadalje, organiziran je niz seminara i manifestacija, a za dobrobit tvrtki iz EU-a osigurani su i besplatni mrežni i fizički programi obuke stručnjaka za IV, publikacije, informativne brošure o kineskom tržištu, studije slučaja i moduli e-učenja. U međuvremenu, od kada je osnovana 2008. godine, 24-satna služba za informiranje malih i srednjih poduzeća o pitanjima intelektualnog vlasništva u Kini (China IP SME Helpdesk) odgovara na specifična pitanja kako bi pružala uslugu podrške u pogledu intelektualnog vlasništva malim i srednjim poduzećima koja posluju na kineskom tržištu ili mu namjeravaju pristupiti.

Zašto Kina?

Kontinentalna Kina jedan je od ključnih trgovinskih partnera EU-a, a prava intelektualnog vlasništva odlučujući su čimbenik za poduzeća EU-a u poticanju te trgovine.

Godine 2021. Kina je bila treći najveći partner za izvoz proizvoda iz EU-a (10,2 %), pri čemu su tvrtke iz EU-a u Kinu izvezle 223,4 milijarde EUR, trgujući uglavnom strojevima i vozilima (52 % izvoza u Kinu), ostalim gotovim proizvodima (20 %) i kemikalijama (15 %). Tri najveća izvoznika u Kinu u EU-u bile su Njemačka (104,655 milijuna EUR), Francuska (24,028 milijuna EUR) i Nizozemska (15,906 milijuna EUR).

Suradnja EU-a i Kine u pogledu trgovine vodi se Strateškim pregledom EU-a za 2019. koji promiče uzajamnost, jednake uvjete i pošteno natjecanje.

Izazovi

Iako je zadnjih godina postignut značajan napredak u području zakonodavstva – čemu su uvelike pridonijeli velika mreža dionika i mehanizmi dijaloga koje je uspostavio projekt IP Key China – zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva u mnogim područjima još uvijek nije dovoljno učinkovita, a izazovi poput nedostatka transparentnosti i loše provedbe prava intelektualnog vlasništva i dalje su prisutni. Značajna zabrinutost postoji posebno u pogledu tumačenja zahtjeva patentibilnosti, nedostatka odgovarajuće pravne zaštite kod prijava žigova podnesenih u lošoj vjeri i neadekvatne zaštite poslovnih tajni. Zabrinutost koja se nedavno pojavila osiguranje je pravednog i nediskriminirajućeg postupanja u predmetima povezanim s povredama pravila tržišnog natjecanja koji se vode protiv stranih nositelja prava.

Budućnost

Sljedeća faza projekta IP Key China bavit će se napredovanjem približavanja kineskih, europskih i međunarodnih standarda u zaštiti prava intelektualnog vlasništva, s većim usmjerenjem na aspekte provedbe zakona. Pozornost će se posvetiti i jačanju partnerstva i strateškog angažmana s poduzećima koja posluju u Kini, kao i industrijskim udruženjima. Budući napori usmjerit će se i na osiguranje veće uključenosti sektorskih institucija u EU-u i država članicama u razmjenama informacija s kineskim kolegama o temama od zajedničkog interesa.