ČIŠČENJE TERENA

Za rješavanje otpada na poplavljenim područjima 50 milijuna kuna

23.05.2014 u 13:40

Bionic
Reading

'Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 50 milijuna kuna za sanaciju otpada, a ona će započeti čim to bude moguće, odnosno kad Stožer zaštite i spašavanja Republike Hrvatske da zeleno svijetlo', rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović nakon što je danas je u Županji održao radni sastanak sa načelnicima poplavama pogođenih općina Gunje, Drenovaca i Vrbanje, gradonačelnikom Županje, te direktorima lokalnih komunalnih poduzeća

Planom sanacije odredit će se aktivnosti i načini na koje će se zbrinjavanje otpada provoditi, a definirat će se i obaveze komunalnih poduzeća i popis komunalnih poduzeća koja će sudjelovati. Za jedan dio angažirat će se građevinske tvrtke po unaprijed propisanim uvjetima.

Provest će se sanacija cjelokupnog otpada iz kućanstava i sa javnih površina, kao i sanacija poplavljenog odlagališta otpada u Gunji. Osigurat će se da se sav otpad prikupi, razvrsta, obradi i odloži na alternativna odlagališta.

Kao glavni problem prepoznali smo znatne količine onečišćenja i otpada koje će ostati nakon povlačenja vode sa poplavljenih područja.

Radi se o otpadu koji će nastati u poplavljenim kućanstvima, poput električnog, elektroničkog i drugog glomaznog otpada, a također i građevinskom otpadu nastalom uslijed oštećivanja ili uništenja samih objekata. Tu je i otpad koji će nastati na javnim površinama uslijed oštećenja ili će biti doplavljen.

I na koncu, u jednim dijelu, radi se i o otpadu s postojećeg odlagališta u Gunji koje je zahvaćeno poplavom.
Kako bi se sav taj otpad adekvatno zbrinuo, odredit će se načini prikupljanja, odvajanja sirovina pogodnih za recikliranje ili oporabu i odlaganja na alternativna odlagališta.

Gradovi i općine biti će dužni osigurati prostor veličine 300-500 metara četvornih na koji će se privremeno dovoziti prikupljeni otpad. Zatim će se razvrstati, električni i elektronički uređaji, drveni namještaj, metalni otpad, te će se taj dio predati ovlaštenim skupljačima. Za građevinski otpad osigurat će se mobilni uređaji za usitnjavanje.

Ostatak će komunalna društva prevesti do alternativnih odlagališta. Ministarstvo će pripremiti detaljan plan sanacije s popisom aktivnosti te osigurati da se u dogovoru s nadležnim službama dostavi svima na terenu koji će biti uključeni.

U općinama Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja ima ukupno 5854 kućanstava te će, prema procjenama, trebati sanirati oko 117.000 kubičnih metara otpada iz kućanstva i dijela javnih površina.

'Nakon povlačenja vodenog vala na odlagalištu Kraplja u Gunji započet će se sa hitnom sanacijom sukladno građevinskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji. Izgradila bi se nova ploha za odlaganje otpada koju bi Fond u cijelosti financirao. Fond će, uz financijsku pomoć, jedinicama lokalne samouprave staviti na raspolaganje i svoj stručni kadar kako bi se što prije sanirala šteta', rekao je Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.