ŽIVOTINJE U OPASNOSTI

Autocesta najveći neprijatelj medvjeda

Tportal

Tportal

Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal

Ove go­di­ne je do sa­da na ce­sta­ma usmr­će­no 11 med­vje­da, a od vla­ko­va 12. Ne­da­vno je na li­čkoj pru­zi zdro­blje­na maj­ka i tro­je mla­dun­ča­di

Kod odmo­rišta Jan­če med­vje­di­cu s dvo­je mla­dih ko­ja je pre­sko­či­la vi­so­ku ogra­du au­to­ce­ste i ko­ja je bi­la u po­tra­zi za hra­nom usmr­tio je au­to­bus. Je­dno je mla­dun­če stra­da­lo, dru­go je pre­ži­vje­lo, lu­ta šumom u po­tra­zi za ma­mom. Kod čvo­ra Pe­rušić mr­ki me­do u svi­ta­nje je po­dle­tio pod ka­mi­on, pišeJutranji list 

Kod Li­čkog Lešća br­zi na­gi­bni vlak pun pu­tni­ka pre­ga­zio je med­vje­da ka­pi­tal­ca ko­ji je u tom tre­nu­tku po­kušao pri­je­ći pru­gu. Uče­sta­le su pr­ve ju­tar­nje vi­je­sti na ra­di­ju i te­le­vi­zi­ji po­slje­dnjih go­di­na iz Li­ke gdje je u pro­me­tu u po­slje­dnje če­ti­ri go­di­ne stra­da­lo više od 50 med­vje­da, od če­ga naj­više na au­to­ce­sti Za­greb - Split ko­ja je od otvo­re­nja 2004. po­sta­la ko­bna za med­vje­đu po­pu­la­ci­ju.

Dva da­na po­sli­je, au­to­ce­sta je odmah uze­la pr­vu med­vje­đu žr­tvu. Hr­vat­ske au­to­ce­ste kroz li­čku di­o­ni­cu sa­gra­di­le su dva ze­le­na pri­je­la­za za di­vljač i lov­ci tvr­de da ih med­vje­di i dru­ga di­vljač ri­je­tko ko­ri­ste za mi­gra­ci­je u ve­le­bit­sku ka­pel­sku i plješivi­čku šumu, naj­ve­ća sta­ništa zašti­će­nog mr­kog med­vje­da u Li­ci.

Bran­ko So­kač iz Ko­re­ni­ce 30 go­di­na je lo­vac i zna pu­no o di­vlja­či, po­se­bno o med­vje­di­ma. Ka­že da će stra­ni­ce cr­ne kro­ni­ke i da­lje pu­ni­ti pri­če o stra­da­nju med­vje­da na au­to­ce­sti jer je to ne­ri­ješiv pro­blem.

- Otka­da se sa­gra­di­la, ce­sta je uni­je­la pra­vu po­mu­tnju u ži­vot di­vlja­či, po­se­bno med­vje­da jer su im pre­sje­če­ne vje­ko­vne sta­ze kre­ta­nja. Lju­di se pi­ta­ju ka­ko su mo­gli pre­sko­či­ti vi­so­ku ogra­du. To je med­vje­du pro­blem kao i po­je­sti ja­bu­ku. On da bi došao do mje­sta ko­ju mu je u ge­ni­ma ucr­ta­no ne bi­ra na­čin.

U po­tra­zi za sta­ništem odje­dnom se po­ja­vi­la vi­so­ka ogra­da i bu­ka au­to­mo­bi­la. To mu pra­vi ne­vje­ro­ja­tnu uzbu­nu u gla­vi jer je tvr­do­gla­va zvi­jer - ka­že Bran­ko So­kač ko­ji tvr­di da bi pr­vo tre­ba­lo pra­ti­ti kre­ta­nje med­vje­da, odre­di­ti nji­ho­ve ru­te, a tek na­kon to­ga sa­gra­di­ti pri­je­la­ze ko­ji bi tek ta­da ima­li svr­hu.

- Ne sto­ji pri­ča da med­vje­de pri­vla­či au­to­ce­sta zbog hra­ne. Oni je ima­ju do­volj­no u šumi. Oni po­kušava­ju pre­la­zi­ti svo­jim vje­ko­vnim sta­za­ma. Vi­di se ka­da naj­više med­vje­da stra­da, a to je kad mi­je­nja­ju zim­ska i lje­tna sta­ništa. Po­slje­dnji slu­čaj ka­da je med­vje­di­ca ušla na au­to­ce­stu s dvo­je mla­dih go­vo­ri da je ona ima­la cilj oti­ći u svoj sta­ri br­log spa­va­ti zim­ski san. Put u gla­vi je ima­la i on­da se odje­dnom po­ja­vi­la pre­pre­ka - ka­že So­kač.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi