AKVATORIJ IZ SNOVA

Mali Lošinj dobio SP u podvodnom ribolovu

Tportal

Tportal

Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal

Krovna svjet­ska orga­ni­za­cija sport­skog podvod­nog ribo­lova CMAS, oda­brala je Mali Lošinj, za doma­ćina 27. Svjet­skog prvens­tva u podvod­nom ribo­lovu koje će se odr­žati od 14. do 19. rujna 2010

Mali Lošinj će tije­kom Svjet­skog prvens­tva u podvod­nom ribo­lovu 2010. ugos­titi čak 23 repre­zen­ta­cije, brojne dele­ga­cije ribo­lov­nih saveza, te obi­te­lji, pri­ja­te­lje i navi­jače 96 natje­ca­te­lja koji će svoje podvodne ribo­lovne vje­štine sta­viti na kuš­nju u pre­div­nom lošinj­skom akva­to­riju. Pored izu­zetne turis­tičke pro­mo­cije, pogo­tovo na sport­skom planu, Svjet­sko prvens­tvo u podvod­nom ribo­lovu 2010. neiz­mjerno je važno za Mali Lošinj i Hrvat­sku zbog oču­va­nja jadran­skog pod­morja, nje­go­vog živo­tinj­skog i bilj­nog svi­jeta, te podi­za­nja eko­lo­ške svi­jesti i zaštite lošinj­skog arhipelaga.

'Ne pos­toji bolja loka­cija za odr­ža­va­nje Svjet­skog prvens­tva u podvod­nom ribo­lovu od lošinj­skog akva­to­rija, čije pri­rodne lje­pote i raz­no­lik rib­lji svi­jet jed­nos­tavno ostav­ljaju bez daha. Vje­ru­jem da će natje­ca­te­lji ostva­riti sjajne rezul­tate, te da će 27. Svjet­sko prvens­tvo biti zapam­ćeno kao naj­bo­lje u povi­jesti', rekao je Milan Mužić, jedan od orga­ni­za­tora prvens­tva iz SRD Udica.

Mali Lošinj ima dugo­go­diš­nju tra­di­ciju podvod­nog ribo­lova. Prva podvodna puška na Malom Loši­nju se poja­vila 1950. godine, a već 6 godina kas­nije odr­žano je Prvens­tvo sje­ver­nog Jadrana u podvod­nom ribo­lovu u akva­to­riju Loši­nja, dok je 1957. godine Mali Lošinj skre­nuo na sebe paž­nju orga­ni­za­ci­jom I. Svjet­skog prvens­tva u podvod­nom ribo­lovu, te se već tada pozi­ci­oni­rao kao svjet­ski cen­tar podvod­nog ribo­lova. O dubo­koj i nera­ski­di­voj vezi Loši­njana i podvod­nog ribo­lova svje­doči i spo­me­nik podvod­nom ribo­lovcu u cen­tru Lošinja.

'Oče­ku­jem odlične rezul­tate na Svjet­skom prvens­tvu, kako svoje tako i od osta­lih kolega iz repre­zen­ta­cije. Uvje­ren sam da će nam pred­nost doma­ćeg terena biti od velike koristi , te da ćemo Hrvat­skoj osi­gu­rati i pokoju meda­lju. Ako sve bude u redu, zlato na ekip­nom i poje­di­nač­nom planu nije nedos­tižno,' nagla­sio je Daniel Gos­pić, hrvat­ski repre­zen­ta­ti­vac i europ­ski prvak u podvod­nom ribolovu.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!