Ka­kotvr­di izvor Jutarnjeg lista, no­vac za pla­će za­po­sle­nih upo­je­di­nim mi­ni­star­stvi­ma, po­put Mi­ni­star­stva unu­tar­njihpo­slo­va, osi­gu­ran je i nji­ma su pla­će već ispla­će­ne, aza­po­sle­ni­ma u osta­lim ti­je­li­ma dr­ža­vne upra­ve one bitre­ba­le bi­ti ispla­će­ne do 15. pro­sin­ca, što je i za­kon­ski rok. U dr­ža­vnoj upra­vi za­po­sle­no je 65.000 lju­di, a za nji­ho­ve mje­se­čne pla­će po­tre­bno je pri­bli­žno 800 mi­li­ju­na ku­na. Pla­će ka­sne za­po­sle­ni­ci­ma u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va, dr­ža­vnim ure­di­ma, ali i za­stu­pni­ci­ma Sa­bo­ra

No­vac bi se tre­bao osi­gu­ra­ti slje­de­ći tje­dan, na­kon što Mi­ni­star­stvo fi­nan­ci­ja po­sti­gne do­go­vor s ban­ka­ma.

'Još ni­smo uspje­li po­sti­ći do­go­vor s ban­ka­ma, alivje­ru­jem da će­mo to uspje­ti slje­de­ći tje­dan i ta­ko za­tvo­ri­tipro­ra­čun­sku kon­stru­kci­ju do kra­ja go­di­ne' rekao je izvor ko­jije že­lio osta­ti ano­ni­man.

Dvije plaće u mjesecu

Je­dan od na­či­na na ko­ji bi dr­ža­va mo­gla do­ći do nov­ca je au­kci­ja tre­zor­skih za­pi­sa.Ipak, u Mi­ni­star­stvu fi­nan­ci­ja ne odba­cu­ju ni mo­gu­ćnostpronalaska ne­kog dru­gog rješenja, ovi­sno o to­me što jepo­volj­ni­je za dr­ža­vnu bla­gaj­nu. Gla­sno­go­vor­ni­caMi­ni­star­stva fi­nan­ci­ja Sa­nja Bach ka­že da su ispla­te pla­ća po­če­le u pe­tak.

'Sl­je­de­ći tje­dan ispla­ti­t će­mo osta­tak pla­ća. Ne mo­že­mosve ispla­ti­ti u je­dnom da­nu jer bi to do­ve­lo u pi­ta­njeli­kvi­dnost' izja­vi­la je gla­sno­go­vor­ni­ca Bach. U Vla­di supo­tvr­di­li da ne­ma ra­zlo­ga za pa­ni­ku.

'Do utor­ka bi tre­bao bi­ti ispla­ćen ve­li­ki dio pla­ća' do­zna­je­ se u Vla­di.

HDZ-ov za­stu­pnik An­dri­ja He­brang pri­mije­tio je da mu pla­ća ovaj mje­sec nekoliko da­na kasni, ali se na­da da će je do­bi­ti u po­ne­dje­ljak.

'Ne ču­di me da u pro­ra­ču­nu ne­ma nov­ca. Pa pu­nje­njepro­ra­čna ni­je kao i ina­če, ni u je­dnoj ze­mlji u svi­je­tu, pata­ko ni kod nas. Ne uzbu­đu­jem se pre­više oko to­ga. Ni­je to ništa ne­o­bi­čno sobzi­rom na si­tu­a­ci­ju. Či­ni se da smo za­bo­ra­vi­li vre­me­na kadsmo dvi­je pla­će do­bi­va­li u je­dnom mje­se­cu jer su nam ka­sni­le'izja­vio je He­brang. Do­dao je da je naše go­spo­dar­stvo upo­slje­dnje če­ti­ri go­di­ne bi­lo u za­ma­hu pa da je sve fun­kci­o­ni­ra­lo popri­li­čno do­bro.

Sporo punjenje proračuna

'Bo­jim se da će sl­je­de­će go­di­ne bi­ti i du­ljeg če­ka­nja odovog. Oso­bno sam to ovaj mje­sec ri­ješio s kar­ti­com, ali s obzi­romna sta­nje u svjet­skom go­spo­dar­stvu ova­kve će se si­tu­a­ci­je ičešće događati. Pu­nje­nje pro­ra­ču­na se uspo­ra­va. Šte­ta što susin­di­ka­ti odu­sta­li od do­go­vo­ra oko za­je­dni­čke po­dje­le togzla' izja­vio je He­brang. SDP-ova za­stu­pni­ca Želj­ka An­tu­no­vić ka­že da su im do­sad pla­će do­la­zi­le do 5. u mje­se­cu.

'To još ni­je ve­li­ko kašnje­nje. Ali oči­to se uspo­ra­va ti­jek ko­la­nja nov­ca pa ga u pro­ra­ču­nu ne­ma do­volj­no. Ne­li­kvi­dnost je po­ve­će­na u odno­su na prošlu go­di­nu za 21,5 po­sto što, ta­ko­đer, mo­že ima­ti utje­ca­ja na ta­kvo sta­nje stva­ri' izja­vi­la je An­tu­no­vić. Ne­za­vi­sni za­stu­pnik Dra­gu­tin Le­sar ni­je pri­mije­tio da mu pla­ća ka­sni.

'Ko­li­ko je po­zna­to, ti­su­ća­ma lju­di u Hr­vat­skoj pla­će do­la­ze mje­sec dana ka­sni­je pa što ako i na­ma ma­lo ka­sne' izja­vio je Le­sar.