Uvjeti korištenja MOJ TELEKOM PORTALA I Telekom ID korisničkog računa (u daljnjem tekstu: Uvjeti)1. Opće odredbe


1.1. Hrvatski Telekom d.d., OIB: 81793146560, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (u daljnjem tekstu: HT), uređuje na način predviđen ovim Uvjetima: (i) registraciju jedinstvenog Telekom ID korisničkog imena i zaporke (u daljnjem tekstu: Telekom ID korisnički račun) osobama koje registriraju jedinstveni Telekom ID korisnički račun sukladno točki 2. ovih Uvjeta (u daljnjem tekstu: Korisnici) te (ii) za Korisnika jedinstven i personaliziran pristup te korištenje HT-ovim sadržajima i uslugama raspoloživim na mrežnim korisničkim stranicama HT-a prilagođenim Korisniku, kako je to podrobnije utvrđeno u točki 3. ovih Uvjeta. Pristup i korištenje HT-ovim sadržajima i uslugama odnosi se na: HT-ov sadržaj i usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (u daljnjem tekstu zajedno: HT usluge), uslugu online-kupnje HT-ovih proizvoda i usluga te korištenje personaliziranim sadržajem na T-Portalu.

1.2. Korisnik stječe Telekom ID korisnički račun postupkom registracije svojih podataka koji je opisan u točki 2. ovih Uvjeta.

1.3. Klikom na polje "Pročitao/la sam i prihvaćam Uvjete Telekom ID-a i korištenja Telekom ID korisničkog računa" Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima i da ih prihvaća.

2. Kreiranje Telekom ID korisničkog računa


2.1. Jedinstveni Telekom ID korisnički račun mogu kreirati sve fizičke osobe neovisno o tome jesu li korisnici usluga Hrvatskog Telekoma. Korisnik kreira postupkom registracije koji je dobrovoljan i podrazumijeva dobrovoljno pružanje podataka o Korisniku. Prihvaćanjem ovih uvjeta Korisnici se obvezuju da će kreirati samo jedan Telekom ID korisnički račun, koji čini jedinstveni digitalni identitet Korisnika, na temelju kojeg se Korisnik autentificira prema HT-u.

2.2. Ako se odluči na registraciju, Korisnik je u postupku registracije obvezan dati točne i potpune osobne podatke sukladno uputama za registraciju. Opseg te vrsta podataka koje HT traži pri registraciji nužan je prvenstveno radi zaštite prava i interesa Korisnika jer se time osigurava odgovarajuća razina provjere identiteta radi registracije te u svrhu ispunjavanja svih prava i obveza iz odnosa Korisnika s HT-om po izvršenoj registraciji. Podaci koji se unose prigodom registracije obrađuju se i kako bi HT bio u mogućnosti pružiti Korisniku sve usluge i sadržaj korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta koje je Korisnik zahtijevao. U svrhu korištenja i pristupanja tim korisničkim stranicama, osim opisanog u ovoj točki ovih Uvjeta, od Korisnika se radi dokazivanja ugovornog, odnosno korisničkog, statusa zahtijeva unos osobnih podataka koji pripadaju isključivo tom Korisniku i/ili korisničkih podataka za usluge kojima se koristi u okviru svojega pretplatničkog/korisničkog odnosa s HT-om, kako slijedi:

2.2.1. Za fiksne HT usluge: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, broj fiksnog telefona i privremenu zaporku koju će HT dati Korisniku, na njegov zahtjev pozivom na 0800 9000, MAXtv korisnički račun, MXtv glavni pin te Internet, MAXadsl i Webbill usluge (korisničko ime i zaporka).

2.2.2. Za mobilne HT usluge: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, broj mobilnog priključka i privremenu zaporku koju će HT poslati Korisniku na njegov zahtjev putem SMS-poruke.

2.3. Unosom podataka Korisnik potvrđuje točnost i potpunost pri registraciji dobrovoljno navedenih podataka. Korisnik je dužan obavijestiti o promjeni svojih (registracijskih) podataka najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promjene podataka te je isključivo odgovoran za svaku štetu koja može nastati u slučaju neispunjavanja te obveze.

2.4. Postupak registracije obuhvaća četiri osnovna koraka:

2.4.1. prihvaćanje ovih Uvjeta;

2.4.2. odabir željenog Telekom ID korisničkog imena kao primarnog identifikatora Korisnika i zaporke;

2.4.3. definiranje aktivacijske adrese e-pošte pomoću koje će se Korisnik moći naknadno autorizirati za korištenje usluga i sadržaja korisničkih stranica HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta i koja će postati sastavni dio Telekom ID-ja kao sekundarni identifikator korisnika uz odabrano Telekom ID korisničko ime. Postojećim korisnicima moj Telekom Portala aktivacijska e-pošta je automatski definirana kao sekundarni identifikator za pristup profilu.

2.4.4. unos kontaktnih podataka. Od Korisnika se prigodom registracije zahtijeva i unos podataka za kontakt, poput adrese e-pošte i broja mobilnog uređaja. Navedeni će se podaci koristiti radi dostave bitnih informacija koje se tiču zatražene/naručene usluge HT-ovih korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta (u što je uključena usluga HT-a), ali i za potvrdu registracije Telekom ID korisničkog računa te isporuku nove zaporke, ako Korisnik zaboravi postojeću. Navedeni će se podaci također koristiti u svrhu obavještavanja Korisnika o proizvodima i uslugama HT-a uz prethodni pristanak Korisnika, odnosno u skladu s pripadajućim uvjetima koji uređuju pružanje relevantne HT-ove usluge u pokretnoj ili nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži kojom se Korisnik koristi (npr. za fiksne usluge HT-a ovdje , za mobilne usluge ovdje.

2.5. Nakon uspješne registracije Korisnik će imati jedinstven Telekom ID korisnički račun. Telekom ID korisnički račun služi za ovlašteni pristup, odnosno kao autorizacija za korištenje uslugama i sadržajima korisničkih stranica HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta. Izmjene Telekom ID korisničkog imena, odabranoga i unesenoga pri registraciji, nisu dopuštene, dok zaporku, kao i aktivacijsku adresu e-pošte za pristup HT-ovim korisničkim stranicama Korisnik može izmijeniti u bilo kojem trenutku.

2.6. Korisnik koji zaboravi Telekom ID zaporku za pristup korisničkim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta može zatražiti pomoć klikom na polje "Zaboravljena zaporka" te će mu pomoć biti pružena sukladno postojećim uputama.

2.7. Korisnik registracijom Telekom ID korisničkog računa jamči da je potpuno poslovno sposoban i pravno ovlašten za registraciju i poduzimanje svih pravnih radnji s HT-om koje mu se prema ovim Uvjetima omogućuju te potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete pritiskom na odgovarajuću opciju sukladno točki 1.3. ovih Uvjeta.

2.8. Nije dopušteno kreiranje Telekom ID korisničkog računa za drugog Korisnika osim u slučaju izričitog dopuštenja tog Korisnika.

2.9. Ako Korisnik želi imati više od jednog Telekom ID profila s različitim uslugama (na primjer, za više članova obitelji), svaki Telekom ID mora imati jedinstvenu adresu e-pošte.

2.10. Korisnik može svoj Telekom ID asocirati s društvenom mrežom. Podržane društvene mreže su Facebook, Google + i Twitter. Korisnik može društvenu mrežu povezati samo ukoliko već ima kreiran Telekom ID. Ako Korisnik nema kreiran Telekom ID, potrebno je kreirati jedinstveni Telekom ID.

2.10.1. Proces prijave s društvenom mrežom obuhvaćen je preko dva procesa:

2.10.1.1.Korisnik na naslovnici može odabrati ikonu društvene mreže s kojom želi spojiti profil, te upisati podatke društvene mreže koju želi asocirati na Telekom ID. Nakon upisa podataka Korisnika se preusmjerava na upis Telekom ID i lozinke. Ako je Korisnik točno upisao svoje podatke, stvorena je poveznica s društvenom mrežom i Korisnik je prijavljen u svoj profil.

2.10.1.2.Drugi proces povezivanja profila s društvenom mrežom može se odraditi unutar profila pod postavkom "Uredite korisničke podatke". Korisnik odabirom na Prijavi može asocirati svoj profil s odabranom društvenom mrežom.

2.10.2. Korisnik koji ima asociranu društvenu mrežu moći će se automatski prijaviti u svoj korisnički račun klikom na ikonu društvene mreže (ako nije prijavljen u društvenu mrežu) ili automatskom prijavom u profil (ako je prijavljen u društvenu mrežu), nakon odabira ikone društvene mreže s kojom je spojio profil.

2.10.3. Korisnik u bilo kojem trenutku može poništiti poveznicu s društvenom mrežom i to odabirom na "Odspoji".

3. Sadržaj i usluge kojima Korisnik može pristupati pomoću Telekom ID korisničkog računa


3.1. Stjecanjem Telekom ID korisničkog računa Korisnicima se pruža funkcionalan pristup personaliziranim HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. Uvjeta u vezi s ovom točkom 3. Uvjeta, što uključuje pristup i korištenje mnogim različitim internetskim aplikacijama, servisima te uslugama raspoloživim na tim stranicama, koje se pružaju sukladno posebnim uvjetima dostupnim na navedenim stranicama, odnosno pravilima korištenja tim stranicama. Pristup ovim stranicama može biti djelomičan, ovisno o odabiru i pravima pojedinog Korisnika. Isto tako, stjecanjem Telekom ID korisničkog računa, Korisnicima se pruža funkcionalan pristup personaliziranim HT-ovim korisničkim stranicama putem mobilne aplikacije, gdje je omogućena i prijava putem broja mobilnog priključka kako bi se olakšao proces pristupa personaliziranim HT-ovim korisničkim stranicama. Prijavu je moguće realizirati na slijedeće načine:

Pomoću automatske prijave putem broja mobilnog priključka (MSISDN) kod prve aktivacije aplikacije ukoliko je broj mobilnog priključka vezan uz korisnički Telekom ID (ova opcija je moguća samo na HT mobilnoj mreži 3G/4G). Automatska prijava se može isključiti u postavkama aplikacije u bilo kojem trenutku.

Pomoću Telekom ID-a gdje se unosom korisničkih podataka vrši prijava u Telekom Profil. Ukoliko Korisnik odabere opciju "Zapamti me" prilikom prijave, ne mora više unositi svoje podatke. Opcija "Zapamti me" se može isključiti u postavkama aplikacije u bilo kojem trenutku.

3.2. Telekom ID korisnički račun omogućuje Korisniku:

3.2.1. Korištenje Moj Telekom Portalom Moj Telekom Portal Korisnicima koji koriste jednu od HT-ovih usluga u pokretnoj ili nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži omogućava:

A) uvid u račun te podroban ispis računa sukladno ovoj točki 3.2.1. ovih Uvjeta, uslugu aktivacije elektroničkog računa, prikaz podataka za plaćanje računa;

B) administriranje telefonskih, internetskih i MAXtv usluga (npr.: postavke e-pošte, status modemske linije, roaming usluga, promjena internetske zaporke, promjena MAXtv pina za kupnju, postavke modema), snimalicu, pregled MAXadsl ispisa spajanja za internetske usluge, pregled posudbi iz MAXtv Videoteke za MAXtv usluge, uvid u iskorištenost dodatnih minuta za sve prijavljene telefonske usluge, uvid u status Korisnikovih pretplatničkih ugovora;

C) uvid i administraciju postojećih HT mobilnih usluga, promjenu tarifa, aktivaciju i deaktivaciju plaćenih opcija, aktivaciju i deaktivaciju SMS-usluga, uređivanje liste favorite brojeva, slanje SMS-poruka internetom, uvid u stanje Simpa i HT mobilnih računa na bonove, pregled statusa uređaja koji je poslan na servis, uvid u status korisnikovih pretplatničkih ugovora, pregled Simpa i HT mobilnih računa na bonove, promocija i aktivacija nagrada, nadoplatu Simpa i HT mobilnih računa na bonove;

D) pristup personaliziranoj podršci i savjetima, pitanjima i odgovorima, prijavu smetnje, uvid u status smetnje, video upute, brošure te objašnjenja računa;

E) dodatne HT-ove usluge koje će se razvijati u budućnosti i koje će biti dostupne na mrežnim stranicama http://www.moj.hrvatskitelekom.hr.

HT zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda i sadržaja Moj Telekom Portala te svih aplikacija/servisa i podstranica koje su sastavni dio Moj Telekom Portala. Također, HT zadržava pravo dodavanja novih aplikacija/servisa, odnosno funkcionalnosti na Moj Telekom Portal. HT neće biti odgovoran Korisniku za eventualnu štetu nastalu uslijed takvih promjena.

Na Moj Telekom Portalu prikazivat će se ažurirani podaci o prijavljenim HT-ovim korisničkim uslugama, neovisno o načinu promjene detalja o uslugama, odnosno putem T-Centra, Službe za korisnike, Moj Telekom Portala i sl. (na primjer ako Korisnik promijeni broj telefona Halo usluge u T-Centru, na Moj Telekom Portalu prikazivat će mu se novi, aktualni broj telefona).

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje da je prethodno obaviješten i suglasan je s time da usluge i sadržaj Moj Telekom Portala uključuju, na Moj Telekom Portalu, reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke HT-a u svrhu redovitog obavještavanja Korisnika i normalnog funkcioniranja pripadajućih usluga i sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik daje privolu da mu se na temelju njegova korisničkog/pretplatničkog odnosa s HT-om na Moj Telekom Portalu prikazuju njegove korištene HT-ove usluge, kako bi bez dodatnih procedura aktivacije imao mogućnost njihove kontrole na ovom portalu.

Prihvaćanje ovih Uvjeta podrazumijeva i zahtjev Korisnika za uvidom u podroban ispis računa u elektroničkom obliku od trenutka registracije na Moj Telekom Portal jer je to funkcionalnost Moj Telekom Portala. Sukladno navedenom Korisnik će imati mogućnost uvida u podroban ispis računa za pružene elektroničke komunikacijske usluge, i to u elektroničkom obliku.

3.2.2. Korištenje uslugom Online-kupnje HT-ovih proizvoda i usluga (uvjeti usluge dostupni su na ovom linku , čime se Korisniku omogućava jedinstven i personaliziran pristup, te korištenje ovom uslugom, kako je predviđeno ovim Uvjetima, a uključuje sukladno tome odgovarajuću:

A) kupnju proizvoda i usluga iz portfolija HT fiksnih usluga; naručivanje novih HT fiksnih usluga i proizvoda te nadogradnju i izmjene postojećih (promjena tarifnih opcija, aktivacija dodatnih usluga, promjena MAXadsl brzine, promjena MAXadsl paketa i sl.);

B) kupnju proizvoda i usluga iz portfolija HT mobilnih usluga; naručivanje novih HT mobilnih usluga i proizvoda te nadogradnju i izmjene postojećih (promjena tarife, aktivacija plaćenih opcija i dodatnih usluga i sl.);

3.2.3. online-kupnju proizvoda i usluga iz portfolija Simpa i HT mobilnih računa na bonove, njihovih paketa, mobilnih uređaja, dodatne opreme, Start paketa, Internet paketa i Internet start paketa i e-bonova uz primjenu odgovarajućih uvjeta plaćanja koja vrijede za HT internetsku trgovinu.

3.2.4. Korištenje sadržajem tportala (koje se omogućava u skladu s uvjetima te usluge, koji su dostupni na ovom linku, čime se Korisniku omogućava jedinstven i personaliziran pristup tportalu, te korištenje sadržajima tportala, kako je predviđeno ovim Uvjetima, a uključuje sukladno tome odgovarajući pristup Korisnika mnoštvu različitih internetskih servisa i izvora sadržaja koji uključuju, ali ne ograničavaju se na: web e-poštu, Internet forum, chat, webkalendar, online-adresar i bilješke, MaxTV vodič sa snimalicom, blog, servis za izradu vlastitih mrežnih stranica, fotogalerije, servis za kupnju glazbe putem interneta te online.

3.2.5. Korištenje uslugom MAXtv To Go (koja se omogućava u skladu s uvjetima te usluge, koji su dostupni na ovom linku, čime se Korisniku omogućava isporuka video, audio, interaktivnih te multimedijskih sadržaja putem mobilnih uređaja te osobnih računala spojenih na internet.

3.2.6. Korištenje uslugom Spremalica (koja se omogućava u skladu s uvjetima te usluge, koji su dostupni na ovom linku, čime se Korisniku omogućava određeni kapacitet (prostor) na serveru putem kojeg korisnici ove usluge imaju mogućnost spremati i dijeliti svoje fotografije, glazbu i video isječke preko mreže i uređaja.

3.2.7. Korištenje usluge "Svi računi" kojom se Korisniku omogućuje plaćanje računa za pružene elektroničke komunikacijske usluge kreditnom/debitnom karticom na Portalu u skladu s uvjetima Hrvatskog Telekoma d.d. za korištenje usluge Svi računi koji su dostupni na: Sviracuni.hr

4. Autorsko pravo i srodna prava na mrežnim stranicama HT-a


4.1. Sadržaj na mrežnim stranicama HT-a zaštićen je autorskim pravom i srodnim pravima, uz iznimku korisničkih podataka Korisnika, odnosno korisničkog sadržaja Korisnika, unutar sadržaja na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta.

4.2. Sadržaj koji je objavljen na predmetnim mrežnim stranicama HT-a ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bez izričitog pristanka HT-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu HT-u ili bilo kojoj trećoj strani.

4.3. Sadržaj koji je objavljen na predmetnim mrežnim stranicama HT-a može se upotrebljavati samo za individualne potrebe Korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje autorskog i srodnih prava, kao i svih drugih prava trećih osoba te u skladu s ovim Uvjetima.

5. Obveze Korisnika i odgovornost za štetu


5.1. Korisnik se obvezuje svoj Telekom ID korisnički račun držati u strogoj tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom (kao i svaku drugu korisničku identifikacijsku oznaku dodijeljenu od strane HT-a za vrijeme trajanja njegova korisničkog/pretplatničkog odnosa u HT-u), pogotovo od neovlaštenog pristupa trećih osoba, te se obvezuje da ga neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnima trećim, odnosno neovlaštenim osobama. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključujući svako očitovanje volje dano pod njegovim Telekom ID korisničkim računom, koje će se smatrati očitovanjem volje osobe koja se vodi kao Korisnik o čijem je Telekom ID korisničkom računu riječ. HT neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s Telekom ID korisničkim računom Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja Telekom ID korisničkim računom Korisnika, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zlouporabom.

5.2. Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta neće postupati na način koji bi predstavljao:

A) objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način;

B) objavljivanje, slanje i razmjenu informacija za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;

C) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;

D) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem predmetnih mrežnih stranica;

E) povredu članka 7. ovih Uvjeta korištenja, uključujući objavljivanje, slanje, razmjenu sadržaja i/ili upotrebu predmeta ili prava zaštićenih pravom intelektualnog vlasništva bilo HT-a bilo trećih osoba;

F) objavljivanje, slanje i razmjenu neželjenih sadržaja Korisnicima odnosno drugim osobama bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

G) svjesno objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji sadržava viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojega računalnog softvera i/ili hardvera i elektroničke komunikacijske opreme;

I) nedopušteno prikupljanje, odnosno bilo kakvu vrstu nedopuštene obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa.

5.3. Obrazovanje Korisnika (npr. ali ne ograničeno na obrazovanje o pravilnom ponašanju na internetu te izbjegavanju povezanih rizika i prijevara) i primjena sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu Korisnikove pretplatničke/korisničke opreme, računalnih programa i podataka spada u područje isključive odgovornosti svakog pojedinog Korisnika. Isto se odnosi i na poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite radi izbjegavanja različitih vrsta online prijevara. Korisnik izričito potvrđuje da je upoznat s time da HT, iz sigurnosnih razloga, nikada od Korisnika neće zahtijevati unos njegovih korisničkih podataka putem e-pošte, uključujući bez ograničenja, podatke o Telekom ID korisničkom računu. Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere, i to:

A) odjavu Korisnika svaki put nakon korištenja spomenutim stranicama ("log off"), posebno ako se ne koristi vlastitim računalom, a kako bi se izbjegla mogućnost zlouporabe;

B) u slučaju bilo kakve sumnje u moguću zlouporabu i/ili neovlašteno korištenje njegovim Telekom ID korisničkim računom, odnosno drugom korisničkom identifikacijskom oznakom, Korisnik je dužan odmah obavijestiti Službu za korisnike HT-a na brojeve: 098 1520 za prepaid korisnike pokretne javne elektroničke komunikacijske mreže HT-a, 098 1550 za privatne pretplatnike pokretne javne elektroničke komunikacijske mreže HT-a, 0800 9000 za privatne pretplatnike u nepokretnoj javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži HT-a te 0800 9100 za poslovne pretplatnike pokretne i nepokretne javne elektroničke komunikacijske mreže HT-a. HT će po primitku obavijesti poduzeti sve moguće mjere u svrhu zaštite korisničkog računa.

C) HT neće ni na koji način biti odgovoran Korisniku za možebitnu štetu i/ili posljedice nastale postupanjem protivno u ovoj točki navedenim obvezama.

5.4. Korisnik se obvezuje da se neće koristiti serverima i drugom infrastrukturom HT-a, kao i uslugama, na bilo koji način koji bi mogao ugroziti njihov rad, ispravno funkcioniranje i/ili punu funkcionalnost. U slučaju sumnje na bilo kakvu zlouporabu servisa, servera i/ili druge infrastrukture HT-a, kao i usluga, HT zadržava pravo poduzimanja svih dopuštenih radnji potrebnih radi omogućavanja pravilnog rada servera i druge infrastrukture HT-a, kao i usluga, što uključuje kontrolu sadržaja postavljenog na server koji se može ukloniti ako se utvrdi da je njegovo postavljanje, odnosno korištenje mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, protivno ovim Uvjetima i/ili primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima, u kojem slučaju HT neće ni na koji način biti odgovoran Korisniku za navedene radnje.

5.5. HT zadržava pravo ukloniti sadržaj Korisnika koji bi predstavljao povredu načina korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, sukladno točki 8.2. ovih Uvjeta.

5.6. HT se ne može i neće smatrati odgovornim za štetu koja proizlazi iz zlouporabe sadržaja i usluga HT-ovih korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta od strane neovlaštene osobe te odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem sadržajima kojima je moguće pristupiti putem predmetnih stranica.

5.7. HT se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati korištenjem sadržajima i uslugama HT-ovih korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, a protivno odredbama primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa, ovim Uvjetima i uputama dostavljenim Korisniku tijekom korištenja predmetnim stranicama, bez obzira na to je li riječ o imovinskoj ili neimovinskoj, izravnoj ili neizravnoj šteti, odnosno običnoj šteti, izmakloj koristi ili neimovinskoj šteti, a ako je ista na bilo koji način povezana s korištenjem sadržajima i uslugama dostupnim na predmetnim stranicama ili proizlazi iz njih. HT se ne može i neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida internetske veze tijekom trajanja pristupa predmetnim stranicama.

6. Zaštita privatnosti i podataka


6.1. HT se obvezuje poštovati privatnost osoba koje se registriraju za Telekom ID korisnički račun. Registracijom u skladu s ovim Uvjetima Korisnik daje izričitu suglasnost HT-u da smije ove podatke, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, obrađivati u svrhu registracije odnosno ispunjavanja prava i obveza na temelju ovih Uvjeta. Osim toga pitanja prikupljanja i daljnje obrade odnosno zaštite osobnih podataka Korisnika u okviru korištenja uslugama HT-a uređena su Uvjetima koji uređuju pružanje relevantne HT-ove usluge (npr. za fiksne usluge HT-a na ovom linku , za mobilne usluge na ovom linku, a glede korištenja sadržajima i uslugama mrežnih stranica HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, pripadajućim uvjetima korištenja i pravnim napomenama tih stranica.

6.2. Korisnički podaci koji se pružaju tijekom registracije za Telekom ID korisnički račun, odnosno u sklopu interakcije s HT-ovim korisničkim stranicama tijekom registracije za Telekom ID korisnički račun, prenose se sigurnim komunikacijskim kanalom – zaštićeni su enkripcijom i prenose se putem sigurnoga mrežnog protokola (HTTPS) koji onemogućuje čitanje i krivotvorenje podataka od strane trećih osoba u komunikacijskom kanalu. HT-ovim korisničkim stranicama mogu se služiti samo Korisnici koji mu pristupaju pomoću preglednika (engl. web browser) koji podržava HTTPS protokol. U svrhu sigurnosti sustava, prigodom posjeta HT-ovim korisničkim stranicama radi registracije za Telekom ID korisnički račun, internetski poslužitelj evidentira IP-adresu računala koje mu je pristupilo, datum pristupa, rezultat uspješnosti HTTPS zahtjeva u obliku numeričkog koda, veličinu datoteke koja je isporučena korisnikovom pregledniku u oktetima, URL-stranicu s koje nam se pristupa te oznaku Korisnikovog preglednika (naziv i inačica).

6.3. Registracijom za Telekom ID korisnički račun, čije korištenje uključuje za Korisnika besplatnu uslugu personaliziranog korištenja uslugama i sadržajima dostupnim na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, Korisnik daje izričitu suglasnost HT-u da smije osobne podatke iz registracije obrađivati u svrhu ispunjavanja prava i obveza iz pretplatničkog/korisničkog odnosa s HT-om u vezi s HT-ovim uslugama i drugim uslugama HT-a, raspoloživim na predmetnim mrežnim stranica, što uključuje ispunjavanje prava i obveza u vezi s izvršenom registracijom za Telekom ID korisnički račun. Obrada podataka uključuje, ali bez ograničenja: radnje u svrhu provjere ovlaštenja za pristup i korištenje HT-ovim uslugama i drugim uslugama HT-a raspoloživim na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta odnosno radi provjere vjerodostojnosti Korisnika te radi sprječavanja možebitnih prijevara i zlouporaba, kao i radnje radi pružanja, obračunavanja i naplate naručene odnosno ugovorene usluge HT-a na predmetnim mrežnim stranicama HT-a, kao i kontaktiranje Korisnika u vezi s naručenom odnosno ugovorenom uslugom HT-a na navedenim mrežnim stranicama HT-a. Osobni podaci prikupljeni radi ostvarenja kupnje koriste se u svrhu realizacije narudžbe te kako bi se korisnicima omogućila što jednostavnija kupnja. Podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona (uključujući broj mobilnog uređaja), upotrebljavaju se kako bi se s Korisnikom moglo brzo kontaktirati u slučaju daljnjih pitanja i dobivanja informacija u vezi s njegovom narudžbom.

6.4. HT zadržava pravo Korisniku upućivati na adresu njegove e-pošte servisne obavijesti, poruke administratora i slične poruke HT-a isključivo u svrhu redovitog obavještavanja Korisnika mrežnih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta o normalnom funkcioniranja pripadajućih usluga i sadržaja.

6.5. Obrada podataka Korisnika u pogledu korištenja mrežnim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta obavlja se u svrhu pružanja Korisniku zatraženog sadržaja i usluga HT-a sukladno ovim Uvjetima – na način prilagođen Korisniku. Ovo podrazumijeva omogućavanje što boljeg razumijevanja potreba i zahtjeva Korisnika kako bi se osiguralo pružanje za Korisnika što relevantnijih, odnosno što kvalitetnijih usluga i sadržaja dostupnih na navedenim stranicama.

6.6. U svrhu sigurnosti sustava, prigodom posjeta HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta HT internetski poslužitelj privremeno evidentira: IP-adresu računala koje mu je pristupilo, datum pristupa, rezultat uspješnosti HTTPS zahtjeva u obliku numeričkog koda, veličinu datoteke koja je isporučena Korisnikovom pregledniku u oktetima, URLstranicu s koje nam se pristupa te oznaku Korisnikovog preglednika (naziv i inačica).

6.7. Prigodom korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta HT-ov poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku kolačića (engl. cookie) na računalu Korisnika. Moj Telekom Portal upotrebljava kolačiće kako bi bio u mogućnosti besplatno pružati svoju uslugu Korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica i koje preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke:

A) Privremeni kolačić postavlja se na računalo Korisnika na razini sesije, odnosno za vrijeme trajanja njegovog posjeta Moj Telekom Portalu, što mu omogućuje da se učinkovitije služi Moj Telekom Portalom i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik, i u procesu registracije te autorizacije HT-ovih usluga opisanih točkom 4.1., u kojem se slučaju kolačić sprema u trajanju 24 sata kako bi se Korisniku omogućilo da, ako ne prođe cijeli proces unutar jedne sesije, ne mora ponovno unositi tražene podatke

B) funkcionalnost "Zapamti me" omogućuje automatska sukcesivna prijavljivanja Korisnika u HT portale (putem SSO-a) nakon prve prijave, isključivo na zahtjev Korisnika. Kada Korisnik prilikom prijave na Moj Telekom Portal označi polje "Zapamti me", tada će mu se uz standardni SSO session management cookie izdati i dodatni login cookie. Login cookie sadržava sljedeće podatke: token, identifikator sesije i datum do kada je izdani cookie važeći. Korisničko ime se nikada ne šalje putem cookie-a, već se samo interno sprema u bazu podataka kako bi se ostvarila veza između Korisnika i pripadajućeg cookie-a. Klikom na "Zapamti me" prilikom prijave na Moj Telekom Portal, Korisnik također dobiva login cookie, te je automatski prijavljen u sljedeće HT web stranice: sviračuni.hr, webshop i tportal s pripadajućim web servisima.

Osim toga, HT na HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta prati statističku posjećenost, isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu, i pritom se koristi uslugom treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije davatelja ove usluge o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima Korisnika u vezi s uređenjem ovih kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na ovom linku.

Korisnik uvijek može samostalno urediti primanje kolačića putem postavki svojeg preglednika. HT isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitete sadržaja na HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta u svim slučajevima odabira uređenja primanja kolačića od strane Korisnika. Korisnik potvrđuje da je obaviješten o obradi podataka tijekom korištenja uslugom sukladno ovim Uvjetima na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta i opcijama glede toga kako je ovdje navedeno te izražava svoju suglasnost s njima prihvatom ovih Uvjeta, odnosno daljnjim korištenjem predmetnim stranicama.

6.8. HT pridaje značaj zaštiti osobnih podataka Korisnika radi čega su uspostavljene odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite kojima se njihovi osobni podaci štite od zlouporaba, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa ili promjena. Za pohranjivanje osobnih podataka koje Korisnici daju prigodom registracije ili narudžbe proizvoda online HT se koristi sigurnim serverom. Osobni podaci koje Korisnik pošalje online šifriraju se iz sigurnosnih razloga. HT poduzima sve razumne mjere zaštite Korisnikovih osobnih podataka, međutim, ne može odgovarati za povrede uzrokovane nezakonitim presretanjem komunikacija ili drugim kaznenim djelom. U slučaju online-kupnje, štiti Korisnike od zlonamjernog preuzimanja i korištenja prijavom onemogućavanjem višestrukih istodobnih prijava i onemogućavanjem nastavka korištenja nakon promjene IP-adrese. Mrežni promet koji uključuje prijenos osobnih podataka ostvaruje se preko enkriptirane (https) veze, uključujući promet kod registracije i kod bilo kakvog dodatnog upisivanja Korisnikovih podataka.

6.9. Korisnici se uvijek mogu obratiti HT-u i u slučaju dodatnih upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka mogu ostvariti besplatno. Elektroničkim se putem mogu obratiti na adresu e-pošte osobni_podaci@t.ht.hr ili pismenim putem Službi za Korisnike HT-a s napomenom: "Za povjerenicu za zaštitu osobnih podataka HT-a".

7. Ukidanje, spajanje i zabrana korištenja uslugom Moj Telekom Portal i Telekom ID korisničkog imena i zaporke


7.1. HT zadržava pravo ukinuti ili privremeno uskratiti mogućnost korištenja Korisnikovim Telekom ID korisničkim računom, što može uključiti ukidanje ili privremeno uskraćivanje mogućnosti korištenja jednom ili više usluga dostupnih na HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja, u slučaju postupanja Korisnika koje je protivno pravilima ovih Uvjeta, Uvjeta korištenja relevantnim HT-ovim korisničkim stranicama, ugovora sklopljenog s HT-om i/ili važećim zakonskim propisima. HT ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu navedenim ukidanjem ili privremenim uskraćivanjem mogućnosti korištenja Telekom ID korisničkim računom, odnosno jednom ili više usluga predmetnih stranica.

7.2. U slučaju postojanja više Telekom ID korisničkih računa koji se odnose na istog Korisnika (uvjet je da su OIB i aktivacijska adresa e-pošte identični u svim Telekom ID korisničkim računima), HT zadržava pravo objediniti sve Telekom ID korisničke račune u jedan jedinstveni Telekom ID korisnički račun za tog Korisnika. U slučaju takvog spajanja Telekom ID korisničkih računa u jedan jedinstveni Telekom ID korisnički račun, primarni i konačno zadržani korisnički račun bit će onaj kojeg je Korisnik zadnjeg koristio. O postupku spajanja Telekom ID korisničkog računa Korisnik će biti pravodobno i na odgovarajući način obaviješten. HT ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed spajanja Telekom ID korisničkih računa .

7.3. Trajno isključeni Korisnici HT-ovih usluga ne mogu pristupati mrežnim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta. Privremeno isključeni Korisnici HT-ovih usluga mogu pristupati predmetnim mrežnim stranicama, u tom slučaju imaju samo pravo pregledavanja sadržaja na predmetnim mrežnim stranicama, ali ne mogu kupovati nove niti nadograđivati i uređivati postojeće HT-ove usluge i proizvode.

8. Završne odredbe


HT zadržava pravo promijeniti ove Uvjete, o čemu će Korisnici biti obaviješteni pravodobno te na odgovarajući način. Izmjene Uvjeta stupaju na snagu datumom njihove objave. U slučaju promjene ovih Uvjeta, Korisnici neće prihvaćati izmijenjene Uvjete, već će se na iste novi Uvjeti primjenjivati od dana njihove objave.

Datum posljednje izmjene: 22. srpnja 2016.